Kengetallen bezwaar en beroep

2015

2016 

Overzicht ingekomen en afgehandelde bezwaarschriften

aantal

Aantal gegrond

%
gegrond

Aantal

Aantal gegrond

%
gegrond

Bezwaarschriften Ingekomen

1.122

1.025

Bezwaarschriften Afgehandeld

828

158

19

1051

197

19 

Top vier afgehandelde bezwaarschriften

Participatiewet

336

83

25

433

140

32

Omgevingsvergunningen

 75

1

1,3

149

7

     4,6 

Handhaving

61

14

23

78

13

           17

Wmo

44

12

27

83

25          

      30

Afgehandelde beroepszaken

Afgehandelde beroepszaken

82

         13

16

176

26           

15

Top vier afgehandelde beroepszaken

Participatiewet

25

            4

16

90

11

12

Omgevingsvergunning

15

            1

          6

20

5

           25

WMO

2

            0

            0

13

1

8

Handhaving

7

            0

            0

12

3

           25

Aantal ingekomen bezwaren participatiewet (450) is nagenoeg gelijk aan 2015 (451).
Aantal ingekomen bezwaren WMO (71) is toegenomen ten opzichte van 2015 (60).

De stijging van de Wmo bezwaren zit vooral in bezwaren tegen de herindicatie voor hulp bij het huishouden en is het gevolg van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Met de invoering van deze nieuwe wet indiceert Zaanstad de hulp bij het huishouden niet meer in uren maar op resultaat : het huis moet schoon en leefbaar zijn. Mensen willen graag hun vertrouwde aantal uren hulp houden. Daarom gaan zij in bezwaar. Dit kan een tijdelijk effect zijn. Omdat de oude indicaties nog zijn doorgelopen is er niet in 2015 direct een effect te zien geweest.

Het aantal bezwaren omgevingsvergunning (136 tegen 62 omgevingsvergunningen) is afgenomen ten opzichte van 2015 (154 bezwaren tegen 74 omgevingsvergunningen).

Het aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften over intrekking en terugvordering Participatiewet was in de eerste helft van 2016 hoog. Dit had vooral te maken gehad met het ontbreken van inzicht in de teruggevorderde bedragen c.q. onjuiste berekeningen. Vanaf de tweede helft van 2016 is te zien dat het aantal gegrond verklaarde zaken over intrekking en terugvordering is gedaald. Dit komt onder meer doordat we een nieuwe wijze van verrekening van inkomsten hanteren, namelijk ‘maand in maand’.
Over geheel 2016 was er een toename van zaken met betrekking tot de uitvoering van de chronisch ziekenregelingen (TCA en TER). Dit is een vorm van bijzondere bijstand. Veel bezwaren zijn gegrond verklaard vanwege uiteenlopende redenen. De verwachting is dat deze zaken in 2017 niet (veel) meer zullen voorkomen, omdat deze regelingen dan niet meer van toepassing zijn. Er komt een nieuwe regeling.