3   Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa over het boekjaar 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(bedragen x 1.000)

Boekwaarde 31-12-2015

Investering 2016

Desinvestering 2016

Afschrijving / aflossing 2016

Afwaardering 2016

Boekwaarde  31-12-2016

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.014

2.000

0

3.014

Leningen aan:

- openbare lichamen (als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden)

17.881

0

0

-809

0

17.073

- deelnemingen

22.424

2.792

0

-4.091

0

21.126

Overige langlopende leningen

15.278

8.130

0

-2.019

0

21.389

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

14

0

0

-14

0

0

Totaal

56.612

12.923

0

-6.932

0

62.602

Toelichting
Ultimo boekjaar bedraagt het saldo aan kapitaalvertrekkingen en uitgegeven leningen € 62.602. Ten opzichte van vorig jaar betekent dit een toename van € 5.990. Deze toename komt voornamelijk voort uit een agiostorting ad € 2 mln. in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied NV (RON). Tevens is aan deze deelneming een lening uitgegeven ad € 2,1 mln.. De toename aan uitgegeven “overige” langlopende leningen heeft betrekking op een lening ad € 8,2 mln. aan voetbalvereniging AZ. Belangrijkste aflossingen hebben ook betrekking op vorengenoemde leningnemers (€ 3 mln. respectievelijk € 0,8 mln.). Daarnaast is op de leningen u.g. aan SVN, BKZ en de VRZW een bedrag afgelost van totaal € 3,2 mln..
De mutatie ad € 14 bij “bijdragen aan activa in eigendom van derden” betreft de laatste afschrijving op de bijdrage aan ‘de Adelaar’ in Wormerveer.

In onderstaande tabel zijn de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen opgenomen.

(bedragen x 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Aandelen BNG

945

945

Saendelft Commandiet BV

18

18

RON

2.001

1

Aandelen BKZ BV

50

50

Divers

1

1

Totaal

3.014

1.014