13   Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

(bedragen x 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Overige schulden

25.736

25.309

Kasgeldleningen

129.000

122.000

Bank

8.829

3.320

Totaal

163.565

150.629

Toelichting
De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo (€ 23.712) en de rekening-courant verhoudingen met Saendelft Commandiet en fonds de Hoop (€ 377) en Betaalbare Koopwoningen Zaanstreek (€ 1.647). Daarnaast heeft Zaanstad kasgeldleningen. Dit zijn leningen met een korte looptijd, vaste rente en een relatief geringe omvang.

Het saldo van de aangetrokken kasgeldleningen is als volgt weer te geven:

(bedragen x € 1.000)

Kasgeldleningen

2016

2015

Aegon

10.000

Interpolis / Achmea

45.000

A.I.M.

15.000

Delta Lloyd

20.000

Ned. FMO 

30.000

Triodos

17.000

BNG

20.000

NWB

20.000

SNS

15.000

SPOV

4.000

SPF

25.000

8.000

OPTAS

12.000

10.000

Totaal

129.000

122.000

Het negatieve banksaldo ad € 8,8 mln. betreft de stand van de BNG betaalrekening aan het eind van het boekjaar.