Resultaatmodel per product

Programma

Saldo van baten en lasten

Begroting lasten origineel 2016

Begroting baten origineel 2016

Begroting saldo origineel 2016

Begroting lasten na bw 2016

Begroting baten na bw 2016

Begroting saldo na bw 2016

Realisatie lasten 2016

Realisatie baten 2016

Realisatie saldo 2016

Begroting vs realisatie lasten

Begroting vs realisatie baten

Begroting vs realisatie saldo

Jeugd en zorg

Veilige basis voor ieder kind

3.676

-32

3.644

5.732

-35

5.696

5.539

-39

5.500

-193

-4

-196

Gezond leven

3.176

-32

3.144

2.630

-59

2.571

2.584

-39

2.545

-46

20

-26

Kracht van de wijkbewoners

22.574

-113

22.460

26.282

-214

26.068

26.162

-514

25.648

-120

-300

-420

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

38.179

-81

38.098

34.682

-160

34.522

33.028

-286

32.742

-1.654

-126

-1.780

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

40.038

-3.228

36.811

33.644

-3.334

30.310

34.385

-3.071

31.315

741

263

1.005

Uitvoeren armoedebeleid

7.589

-325

7.263

9.480

-675

8.804

9.194

-746

8.448

-286

-71

-356

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

1.642

0

1.642

1.732

-117

1.615

1.462

-108

1.354

-270

9

-261

Rechtmatige inkomensverstrekking

64.218

-60.176

4.041

64.524

-56.331

8.193

63.117

-56.386

6.731

-1.407

-55

-1.462

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

4.747

0

4.747

4.177

-376

3.801

3.885

-466

3.419

-292

-90

-382

Organiseren van beschut werk

12.023

0

12.023

11.795

0

11.795

12.397

-84

12.313

602

-84

518

Toerisme bevorderen

632

0

632

352

0

352

321

0

321

-31

0

-31

Iets terug doen voor uitkering

421

0

421

424

0

424

357

0

357

-67

0

-67

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

109

0

109

113

0

113

102

0

102

-11

0

-11

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

7.719

-4.607

3.112

10.366

-5.819

4.546

10.188

-5.845

4.344

-178

-26

-202

Onderwijsklimaat

16.204

-300

15.903

16.867

-273

16.594

17.300

-431

16.869

433

-158

275

Maatschappelijke initiatieven

1.533

-67

1.466

1.708

-12

1.696

1.620

-27

1.593

-88

-15

-103

Verzelfstandiging buurthuizen

623

-7

615

707

-7

700

591

-3

588

-116

4

-112

Actieve (sport)verenigingen

489

0

489

609

0

609

562

-3

559

-47

-3

-50

Sportvoorzieningen

7.972

1.354

9.327

8.522

1.341

9.863

8.001

1.352

9.353

-521

11

-510

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

9.929

0

9.929

10.260

-3

10.257

10.179

-6

10.173

-81

-3

-84

Multicultureel samenleven

453

0

453

1.255

-615

640

1.228

-530

698

-27

85

58

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

676

0

676

708

-8

700

713

-15

698

5

-7

-2

Gedifferentieerde aanpak (RO)

1.830

-76

1.754

2.060

-83

1.977

1.940

-116

1.823

-120

-33

-154

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

528

0

528

837

-256

581

606

-272

334

-231

-16

-247

Woningvoorraad

1.747

-317

1.430

1.667

-245

1.422

1.231

-284

947

-436

-39

-475

Parkeermogelijkheden

1.079

-2.948

-1.870

1.166

-3.003

-1.837

1.289

-3.118

-1.829

123

-115

8

Bevorderen doorstroming

2.309

0

2.309

2.035

-255

1.780

1.923

-696

1.227

-112

-441

-553

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

9.398

-8.443

955

10.613

-9.361

1.252

11.124

-9.983

1.141

511

-622

-111

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

23.173

-15.656

7.518

24.604

-17.526

7.078

8.992

-11.627

-2.635

-15.612

5.899

-9.713

Milieu en duurzaamheid

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

138

0

138

140

0

140

139

0

138

-1

0

-2

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

15.538

-18.569

-3.031

15.900

-18.921

-3.021

16.142

-19.167

-3.025

242

-246

-4

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

693

0

693

1.607

-270

1.337

991

-226

765

-616

44

-572

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

4.190

-74

4.117

4.646

-414

4.232

4.125

-270

3.854

-521

144

-378

Uitvoeren grondstoffenplan

29

0

29

42

-1

41

40

-2

38

-2

-1

-3

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

434

0

434

456

-2

453

463

-4

458

7

-2

5

Funderingsrisico's en herstel

1.135

0

1.135

928

0

928

744

-1

744

-184

-1

-184

Beheer en onderhoud openbare ruimte

36.121

-407

35.714

35.927

-507

35.420

36.153

-878

35.276

226

-371

-144

Markten

203

-315

-112

218

-315

-97

178

-259

-81

-40

56

16

Onderhoud riolering

6.439

-21.089

-14.650

7.018

-21.089

-14.071

7.858

-21.667

-13.809

840

-578

262

Begraven en begraafplaatsen

662

-975

-313

649

-975

-327

749

-1.063

-314

100

-88

13

Vervanging in de openbare ruimte

3.812

0

3.812

2.883

0

2.883

2.913

-2

2.911

30

-2

28

Vervanging riolering

12.618

0

12.618

11.945

0

11.945

11.966

-1

11.965

21

-1

20

Kermissen

35

-105

-70

29

-105

-76

41

-85

-44

12

20

32

Natuur- en milieueducatie

509

0

509

513

0

513

512

-1

512

-1

-1

-1

Veiligheid en handhaving

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

528

0

528

531

0

531

544

-17

527

13

-17

-4

Ramp- en crisisbestrijding

13.106

0

13.106

12.555

0

12.555

12.257

0

12.257

-298

0

-298

Openbare orde

631

0

631

640

0

640

615

-9

606

-25

-9

-34

Uitvoeren handhavingsprogramma

3.406

-203

3.203

4.066

-397

3.669

4.139

-383

3.756

73

14

87

Toezicht op vaarwegen

883

-1.064

-181

944

-1.064

-120

994

-1.035

-41

50

29

79

Bediening bruggen en sluizen

1.050

0

1.050

1.268

0

1.268

1.299

0

1.299

31

0

31

Burger en bestuur

Digitaal behandelen van vergunningen

3.866

-4.951

-1.084

4.339

-4.823

-484

4.161

-4.776

-615

-178

47

-131

Digitaal behandelen van aanvragen

4.019

-2.960

1.059

3.871

-2.990

881

3.866

-3.050

815

-5

-60

-66

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

1.043

0

1.043

1.110

0

1.110

1.043

0

1.043

-67

0

-67

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

1.008

-34

974

929

-34

895

996

-99

897

67

-65

2

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

35.215

-1.194

34.022

39.221

-1.881

37.340

38.088

-1.984

36.104

-1.133

-103

-1.236

Samen Zaans Evenwicht realiseren

2.013

0

2.013

2.022

-45

1.977

1.984

-71

1.912

-38

-26

-65

Transparante besluitvorming en informatie

2.373

0

2.373

2.530

-84

2.447

2.521

-125

2.396

-9

-41

-51

Verminderen regeldruk

1.715

-77

1.638

1.696

-87

1.609

1.696

-112

1.584

0

-25

-25

B&W

2.000

0

2.000

2.171

0

2.171

2.652

-5

2.647

481

-5

476

Gemeenteraad

1.400

0

1.400

1.400

0

1.400

1.395

-6

1.389

-5

-6

-11

Griffie

590

0

590

593

0

593

558

0

558

-35

0

-35

Financiën

Gemeentefonds

0

-239.068

-239.068

0

-244.866

-244.866

0

-246.095

-246.095

0

-1.229

-1.229

Lokale heffingen

49

-1.840

-1.791

49

-1.925

-1.876

49

-1.980

-1.932

0

-55

-56

Algemene dekkingsmiddelen

11

-902

-892

11

-902

-892

11

-935

-925

0

-33

-33

Onvoorzien

101

-2.700

-2.599

101

0

101

94

-43

51

-7

-43

-50

Saldo kostenplaatsen

514

0

514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo financieringsfunctie

-5.009

-3.445

-8.453

-3.093

-5.641

-8.734

-2.962

-5.648

-8.610

131

-7

124

Dividend

0

-3.036

-3.036

9

-2.335

-2.326

10

-2.448

-2.438

1

-113

-112

Innen lokale belastingen en heffingen

2.992

-32.222

-29.230

3.002

-32.452

-29.449

3.202

-32.455

-29.253

200

-3

196

Organisatie financiële processen

4.248

0

4.248

4.115

0

4.115

4.113

0

4.113

-2

0

-2

Saldo van baten en lasten

444.994

-430.284

14.710

456.532

-439.551

16.977

436.359

-438.245

-1.889

-20.173

1.306

-18.866

Programma

Mutaties reserves

Begroting toevoegingen origineel 2016

Begroting onttrekkingen origineel 2016

Begroting saldo origineel 2016

Begroting toevoegingen na bw 2016

Begroting onttrekkingen na bw 2016

Begroting saldo na bw 2016

Realisatie toevoegingen 2016

Realisatie onttrekkingen 2016

Realisatie saldo 2016

Begroting vs realisatie toevoegingen

Begroting vs realisatie onttrekkingen

Begroting vs realisatie saldo

Jeugd en zorg

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

0

0

0

0

-7.700

-7.700

0

-5.926

-5.926

0

1.774

1.774

Werk, inkomen en economie

Rechtmatige inkomensverstrekking

0

-3.950

-3.950

0

-2.570

-2.570

0

-1.259

-1.259

0

1.311

1.311

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

0

-433

-433

240

-338

-98

240

-338

-98

0

0

0

Organiseren van beschut werk

0

-446

-446

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maatschappelijke voorzieningen

Onderwijsklimaat

0

-300

-300

0

-1.358

-1.358

0

-1.718

-1.718

0

-360

-360

Maatschappelijke initiatieven

0

0

0

0

-265

-265

0

-47

-47

0

218

218

Actieve (sport)verenigingen

0

-38

-38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sportvoorzieningen

196

-1.519

-1.323

182

-1.327

-1.145

182

-1.015

-833

0

312

312

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

0

-268

-268

100

-268

-168

100

-258

-158

0

10

10

Multicultureel samenleven

0

0

0

492

0

492

1.267

0

1.267

775

0

775

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

0

-10

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

0

0

0

0

-1.744

-1.744

0

-1.744

-1.744

0

0

0

Woningvoorraad

0

0

0

0

-52

-52

0

-52

-52

0

0

0

Bevorderen doorstroming

0

-1.541

-1.541

0

-885

-885

0

-783

-783

0

102

102

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

200

-10

190

200

-10

190

435

-10

425

235

0

235

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

1.514

-5.019

-3.504

802

-4.670

-3.868

7.902

-2.606

5.296

7.100

2.064

9.164

Milieu en duurzaamheid

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

22

-497

-475

22

-1.188

-1.166

22

-604

-582

0

584

584

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

937

-63

874

4.031

-992

3.039

4.095

-992

3.103

64

0

64

Beheer buitenruimte

Beheer en onderhoud openbare ruimte

0

-7.155

-7.155

100

-6.736

-6.636

100

-5.916

-5.816

0

820

820

Burger en bestuur

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

25

-1.486

-1.461

1.485

-4.226

-2.741

1.610

-4.207

-2.597

125

19

144

B&W

175

0

175

180

0

180

180

0

180

0

0

0

Financiën

Algemene dekkingsmiddelen

1.452

0

1.452

11.152

-4.944

6.208

11.152

-4.944

6.208

0

0

0

Investeringsfonds

2.406

0

2.406

12.747

0

12.747

12.747

0

12.747

0

0

0

Onvoorzien

2.700

0

2.700

0

-10.341

-10.341

0

-10.341

-10.341

0

0

0

Dividend

0

-1.600

-1.600

0

-1.600

-1.600

0

-1.600

-1.600

0

0

0

Subtotaal reserves

9.627

-24.335

-14.707

31.733

-51.214

-19.481

40.032

-44.360

-4.328

8.299

6.854

15.153

Programma

Saldo van baten en lasten

Begroting lasten origineel 2016

Begroting baten origineel 2016

Begroting saldo origineel 2016

Begroting lasten na bw 2016

Begroting baten na bw 2016

Begroting saldo na bw 2016

Realisatie lasten 2016

Realisatie baten 2016

Realisatie saldo 2016

Begroting vs realisatie lasten

Begroting vs realisatie baten

Begroting vs realisatie saldo

Jeugd en zorg

Veilige basis voor ieder kind

3.676

-32

3.644

5.732

-35

5.696

5.539

-39

5.500

-193

-4

-196

Gezond leven

3.176

-32

3.144

2.630

-59

2.571

2.584

-39

2.545

-46

20

-26

Kracht van de wijkbewoners

22.574

-113

22.460

26.282

-214

26.068

26.162

-514

25.648

-120

-300

-420

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

38.179

-81

38.098

34.682

-7.860

26.822

33.028

-6.212

26.816

-1.654

1.648

-6

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

40.038

-3.228

36.811

33.644

-3.334

30.310

34.385

-3.071

31.315

741

263

1.005

Uitvoeren armoedebeleid

7.589

-325

7.263

9.480

-675

8.804

9.194

-746

8.448

-286

-71

-356

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

1.642

0

1.642

1.732

-117

1.615

1.462

-108

1.354

-270

9

-261

Rechtmatige inkomensverstrekking

64.218

-64.126

91

64.524

-58.901

5.623

63.117

-57.645

5.472

-1.407

1.256

-151

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

4.747

-433

4.314

4.417

-714

3.703

4.125

-804

3.321

-292

-90

-382

Organiseren van beschut werk

12.023

-446

11.577

11.795

0

11.795

12.397

-84

12.313

602

-84

518

Toerisme bevorderen

632

0

632

352

0

352

321

0

321

-31

0

-31

Iets terug doen voor uitkering

421

0

421

424

0

424

357

0

357

-67

0

-67

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

109

0

109

113

0

113

102

0

102

-11

0

-11

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

7.719

-4.607

3.112

10.366

-5.819

4.546

10.188

-5.845

4.344

-178

-26

-202

Onderwijsklimaat

16.204

-600

15.603

16.867

-1.630

15.236

17.300

-2.149

15.151

433

-519

-85

Maatschappelijke initiatieven

1.533

-67

1.466

1.708

-278

1.431

1.620

-75

1.546

-88

203

115

Verzelfstandiging buurthuizen

623

-7

615

707

-7

700

591

-3

588

-116

4

-112

Actieve (sport)verenigingen

489

-38

451

609

0

609

562

-3

559

-47

-3

-50

Sportvoorzieningen

8.168

-165

8.004

8.704

14

8.718

8.183

337

8.519

-521

323

-199

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

9.929

-268

9.661

10.360

-271

10.088

10.279

-264

10.015

-81

7

-73

Multicultureel samenleven

453

0

453

1.747

-615

1.132

2.495

-530

1.966

748

85

834

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

676

-10

666

708

-8

700

713

-15

698

5

-7

-2

Gedifferentieerde aanpak (RO)

1.830

-76

1.754

2.060

-83

1.977

1.940

-116

1.823

-120

-33

-154

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

528

0

528

837

-2.000

-1.163

606

-2.017

-1.410

-231

-17

-247

Woningvoorraad

1.747

-317

1.430

1.667

-297

1.369

1.231

-336

895

-436

-39

-474

Parkeermogelijkheden

1.079

-2.948

-1.870

1.166

-3.003

-1.837

1.289

-3.118

-1.829

123

-115

8

Bevorderen doorstroming

2.309

-1.541

768

2.035

-1.140

895

1.923

-1.479

444

-112

-339

-451

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

9.598

-8.453

1.145

10.813

-9.371

1.442

11.559

-9.993

1.566

746

-622

124

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

24.688

-20.675

4.013

25.405

-22.195

3.210

16.894

-14.233

2.660

-8.511

7.962

-550

Milieu en duurzaamheid

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

138

0

138

140

0

140

139

0

138

-1

0

-2

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

15.538

-18.569

-3.031

15.900

-18.921

-3.021

16.142

-19.167

-3.025

242

-246

-4

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

715

-497

218

1.629

-1.458

171

1.013

-830

182

-616

628

11

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

5.127

-136

4.991

8.676

-1.405

7.271

8.219

-1.262

6.957

-457

143

-314

Uitvoeren grondstoffenplan

29

0

29

42

-1

41

40

-2

38

-2

-1

-3

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

434

0

434

456

-2

453

463

-4

458

7

-2

5

Funderingsrisico's en herstel

1.135

0

1.135

928

0

928

744

-1

744

-184

-1

-184

Beheer en onderhoud openbare ruimte

36.121

-7.563

28.559

36.027

-7.243

28.783

36.253

-6.794

29.460

226

449

677

Markten

203

-315

-112

218

-315

-97

178

-259

-81

-40

56

16

Onderhoud riolering

6.439

-21.089

-14.650

7.018

-21.089

-14.071

7.858

-21.667

-13.809

840

-578

262

Begraven en begraafplaatsen

662

-975

-313

649

-975

-327

749

-1.063

-314

100

-88

13

Vervanging in de openbare ruimte

3.812

0

3.812

2.883

0

2.883

2.913

-2

2.911

30

-2

28

Vervanging riolering

12.618

0

12.618

11.945

0

11.945

11.966

-1

11.965

21

-1

20

Kermissen

35

-105

-70

29

-105

-76

41

-85

-44

12

20

32

Natuur- en milieueducatie

509

0

509

513

0

513

512

-1

512

-1

-1

-1

Veiligheid en handhaving

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

528

0

528

531

0

531

544

-17

527

13

-17

-4

Ramp- en crisisbestrijding

13.106

0

13.106

12.555

0

12.555

12.257

0

12.257

-298

0

-298

Openbare orde

631

0

631

640

0

640

615

-9

606

-25

-9

-34

Uitvoeren handhavingsprogramma

3.406

-203

3.203

4.066

-397

3.669

4.139

-383

3.756

73

14

87

Toezicht op vaarwegen

883

-1.064

-181

944

-1.064

-120

994

-1.035

-41

50

29

79

Bediening bruggen en sluizen

1.050

0

1.050

1.268

0

1.268

1.299

0

1.299

31

0

31

Burger en bestuur

Digitaal behandelen van vergunningen

3.866

-4.951

-1.084

4.339

-4.823

-484

4.161

-4.776

-615

-178

47

-131

Digitaal behandelen van aanvragen

4.019

-2.960

1.059

3.871

-2.990

881

3.866

-3.050

815

-5

-60

-66

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

1.043

0

1.043

1.110

0

1.110

1.043

0

1.043

-67

0

-67

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

1.008

-34

974

929

-34

895

996

-99

897

67

-65

2

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

35.240

-2.680

32.560

40.706

-6.107

34.599

39.699

-6.191

33.508

-1.007

-84

-1.091

Samen Zaans Evenwicht realiseren

2.013

0

2.013

2.022

-45

1.977

1.984

-71

1.912

-38

-26

-65

Transparante besluitvorming en informatie

2.373

0

2.373

2.530

-84

2.447

2.521

-125

2.396

-9

-41

-51

Verminderen regeldruk

1.715

-77

1.638

1.696

-87

1.609

1.696

-112

1.584

0

-25

-25

B&W

2.175

0

2.175

2.351

0

2.351

2.832

-5

2.827

481

-5

476

Gemeenteraad

1.400

0

1.400

1.400

0

1.400

1.395

-6

1.389

-5

-6

-11

Griffie

590

0

590

593

0

593

558

0

558

-35

0

-35

Financiën

Gemeentefonds

0

-239.068

-239.068

0

-244.866

-244.866

0

-246.095

-246.095

0

-1.229

-1.229

Lokale heffingen

49

-1.840

-1.791

49

-1.925

-1.876

49

-1.980

-1.932

0

-55

-56

Algemene dekkingsmiddelen

1.462

-902

560

11.162

-5.846

5.316

11.162

-5.879

5.283

0

-33

-33

Investeringsfonds

2.406

0

2.406

12.747

0

12.747

12.747

0

12.747

0

0

0

Onvoorzien

2.801

-2.700

101

101

-10.341

-10.241

94

-10.384

-10.290

-7

-43

-49

Saldo kostenplaatsen

514

0

514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo financieringsfunctie

-5.009

-3.445

-8.453

-3.093

-5.641

-8.734

-2.962

-5.648

-8.610

131

-7

124

Dividend

0

-4.636

-4.636

9

-3.935

-3.926

10

-4.048

-4.038

1

-113

-112

Innen lokale belastingen en heffingen

2.992

-32.222

-29.230

3.002

-32.452

-29.449

3.202

-32.455

-29.253

200

-3

196

Organisatie financiële processen

4.248

0

4.248

4.115

0

4.115

4.113

0

4.113

-2

0

-2

Gerealiseerd resultaat

454.621

-454.619

1

488.262

-490.763

-2.508

476.390

-482.607

-6.218

-11.872

8.156

-3.710