Het beleid ten aanzien van tarieven en heffingen is vastgelegd in:

  • Nota kostentoerekening 2013-2016

Ontwikkelingen 2016
Tarieven OZB
De tarieven van de onroerendezaakbelastingen (OZB) worden vastgesteld als percentage van de
WOZ waarde. Het percentage WOZ-bezwaarschriften bedroeg in 2016:

Percentage bezwaarschriften

Woningen 2016

Niet-woningen 2016

Woningen 2015

Niet-woningen 2015

Landelijk

1,8%

6,1%

1,8%

6,1%

Zaanstad

0,8%

5,6%

1,0%

12,4%

In 2016 is er een afname van het aantal bezwaarschriften.  Van alle waardebeschikkingen is 0,6% aangepast naar aanleiding van bezwaar. In 2016 heeft de Waarderingskamer (landelijk toezichthouder) onderzoek gedaan naar de bezwaarafhandeling. Gebleken is dat Zaanstad veel waarde hecht aan informeel contact (geschilbeslechting aan de voorkant) met de belanghebbende in de bezwaarfase. De Waarderingskamer is groot voorstander van de werkwijze van gemeente Zaanstad.

Belastingopbrengsten en ontwikkeling egalisatievoorzieningen
De begrote en werkelijke belastingopbrengsten betreffen:

Belastingopbrengsten (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Werkelijke opbrengst 2016

Geraamde opbrengst 2016

Werkelijke opbrengst 2015

Onroerendezaakbelastingen

31.796

32.081

31.303

Roerende ruimtebelasting

54

54

                    80

Precariobelasting

367

371

427

Leges Algemene dienstverlening

3.000

2.957

3.294

Leges onder dienstverlening WABO (omgevingsvergunning)

4.694

4.645

4.721

Leges onder dienstverlening Europese dienstenrichtlijn

205

261

112

Hondenbelasting

568

                   573

574

Toeristenbelasting

693

                   631

606

Reclamebelasting

313

350

311

Reclameopbrengsten

935

                   902

934

Rioolheffing

21.660

             21.089

19.742

Afvalstoffenheffing

18.416

             18.192

16.146

Grafrechten

1.028

                   975

1.160

Marktgelden

221

                   270

237

Parkeerbelasting

821

870

697

Parkeervergunningen

419

                   472

550

Parkeerautomatengelden

1.560

1.506

                1.558

Binnenhaven- en kadegelden

1.035

 1.064

876

Totaal

87.785

87.263

83.328

Toelichting op de belastingopbrengsten

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Na het vaststellen van de begroting 2016 is er 230 extra inkomsten OZB bijgeboekt, omdat de verwachting was dat de stijging door areaaluitbreiding groter was dan oorspronkelijk aangenomen. Nu boekjaar 2016 is afgesloten is er een tekort op de OZB van ongeveer 280.

In 2016 zijn waardeverminderingen doorgevoerd voor eerdere belastingjaren. Het grootste gedeelte hiervan is te verklaren door een uitspraak van de Hoge Raad over de werktuigenvrijstelling. Deze is verruimd, waardoor er grote waardeverminderingen zijn doorgevoerd. Met belanghebbenden was afgesproken om uitspraak op bezwaar van 2014 en 2015 te doen als de Hoge Raad had beslist in zaken gevoerd door een andere gemeente. De uitspraak zou conform  de beslissing van de Hoge Raad zijn. Hierdoor werden kosten en procedures bespaard.  De mutatie naar aanleiding van de Hoge Raad is in het boekjaar 2016 doorgevoerd. In totaal is er in 2016 voor ongeveer 400 aan OZB voor eerdere boekjaren verminderd.

Afvalstoffenheffing
Er is minder frictieleegstand bij bestaande woningen. Nieuwe woningen worden sneller na oplevering bewoond. Afgelopen jaren kwam het voor dat nieuwe gebouwde woningen nog niet waren verkocht en langere tijd leegstonden. Meeropbrengst is dus te verklaren door meer heffingseenheden.

Rioolheffing
Hiervoor geldt hetzelfde als bij de afvalstoffenheffing (180). Echter er is ook een meeropbrengst gerealiseerd bij het grootverbruik van 400, een opbrengst over oude jaren.

Stand en verloop van de egalisatievoorzieningen

Egalisatievoorziening (EV)

2012

2013

2014

2015

2016

EV afvalstoffen

69

213

760

808

905

EV Riolen

2.433

4.014

5.597

7.023

8.847

EV Begraafplaatsen

134

159

224

436

405

EV Marktgelden

74

23

-4

0

0

(bedragen x € 1.000)

Toelichting

Egalisatievoorziening Afvalstoffen
In 2016 is er 97 gedoteerd aan de egalisatievoorziening afvalstoffen.

Egalisatievoorziening Riolen

In 2016 is 1.825 gedoteerd aan de egalisatievoorziening riolen.

Woonlasten

Tabel 3: Woonlasten 2016 Zaanstad t.o.v. overige 35 grote gemeenten

OZB Eigenaar

Reinigings-heffing

Rioolheffing

Woonlasten 2016

Woonlasten 2015

Zaanstad

263,06

279,69

280,48

823,23

820,23

Laagste

126,00

95,00

108,00

549,00

547,00

Hoogste

485,00

347,00

280,48

832,00

820,00

Gemiddelde

233,00

283,00

163,00

679,00

678,00

Mutatie Zaanstad t.o.v. vorig jaar

0,4%

2,0%

Mutatie gemiddelde t.o.v. vorig jaar

0,15%

1,3%

Bron: Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016 COELO

Noot: In bovenstaande tabel zitten verschillen die niet direct zichtbaar zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden als conclusies worden getrokken uit de vergelijking. Sommige gemeenten zijn bijvoorbeeld (nog) niet volledig kostendekkend voor de afvalstoffenheffing en/of het Rioolheffing. Andere gemeenten heffen bijvoorbeeld geen afvalstoffenheffing, Rioolheffing en/of hondenbelasting, maar verdisconteren dit in de opbrengst van de OZB.

Kwijtschelding
Kwijtschelding heffingen

Rekening 2016

Begroot 2016

Rekening 2015

Afvalstoffen

1.598

1.595

1.570

Rioolheffing

1.602

1.601

1.575

Totaal

3.200

3.196

3.145

Zaanstad hanteert een kwijtscheldingsnorm van 100% en voert daarmee een maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding kan o.a. worden verleend indien men:

  • AOW heeft, eventueel aangevuld met een klein pensioen;
  • een bijstandsuitkering heeft;
  • een inkomen uit werk heeft dat niet hoger is dan een bijstandsuitkering;
  • studiefinanciering krijgt en niet al te hoge bijverdiensten heeft;
  • een zakgeldregeling heeft.

Kwijtschelding kan worden verleend voor de volgende belastingen en heffingen:

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Hondenbelasting voor de eerste hond

Tabel Kwijtschelding heffingen (bedragen x € 1.000)

2013

2014

2015

2016**

2016*

Totaal

2.815

3.053

3.145

3.196

3.200

* werkelijk, ** begroot

In het jaar 2015 zijn 3.747 verzoeken om kwijtschelding geautomatiseerd afgehandeld.

Daarnaast ontvingen 662 cliënten kwijtschelding op basis van toetsing door het Hoogheemraadschap (samenwerkingsafspraken) en zijn 2.772 verzoeken handmatig afgedaan. In totaal leidde dit tot 2.259 geheel of gedeeltelijk toegewezen kwijtscheldingsverzoeken.

Dit maakt het totaal aan toegewezen kwijtscheldingsverzoeken 6.006. Ten opzichte van 2015 (5.759) een toename van 4,2% van het aantal toegewezen verzoeken.