Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      G. Faber,  L. Vissers-Koopman
Verantwoordelijk directeur:   J. van Ginkel

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige, schone en hele omgeving. De gemeente blijft zich – met partners - inzetten voor de algemene veiligheid en wil daarbij zo veel mogelijk gebruik maken van de kennis en betrokkenheid van buurtbewoners en ondernemers. Zij hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt. 
De gemeente en haar partners werken nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Hierbij  zijn twee beleidsdocumenten leidend: het integraal veiligheidsprogramma (IVP) en het handhavingsprogramma (HHP). Inwoners krijgen meer invloed op de prioriteiten in het IVP en het HHP. Juist de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. Men kent elkaar, men weet wat er speelt in de buurt, men weet wanneer sprake is van onwenselijk of verdacht gedrag. Door het nieuwe horecaconvenant en de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) jeugd, krijgen overlast en onveiligheid in horecagebieden en ’s avonds op straat extra aandacht. 

Een speciale vorm van handhaving en toezicht is het nautisch beheer op de doorgaande vaarwegen: de Zaan en de Nauernasche Vaart. Door gericht toezicht, het aanspreken van schippers op (snelheids)overtredingen en een alerte bediening van bruggen en sluizen zorgen we voor een vlotte en veilige doorvaart. Ook op dit terrein kunnen bewoners een goede bijdrage leveren.

Terugblik

De gemeente Zaanstad is gestart met een gebiedsgerichte aanpak van twee kwetsbare gebieden: de omgeving Zilverpadsteeg en de Czarinastraat. Samen met partners zetten we stevig in op de overlast vanwege drank- en drugsgebruik rond de Zilverpadsteeg. De Czarinastraat heeft extra aandacht gekregen van de boa’s en er is een actiedag georganiseerd om de openbare ruimte op te knappen. In 2017 start de handhaving op panden waar overlast voorkomt. Deze zijn het afgelopen jaar in beeld gebracht.

In 2016 is met partners uit het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) informatie verzameld over georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Op basis daarvan zijn meerdere interventies (sluitingen) gedaan en is begin 2017 een voorstel voorgelegd aan de raad over het opstarten van een meerjarig programma Ondermijning.

De pilot ‘Inzet jeugdboa’s tegen jeugdoverlast’ is afgerond en omgezet in een structurele werkwijze. Datzelfde geldt voor een nieuwe werkwijze tussen politie, GGD en gemeente rond vroegsignalering van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)-problematiek.

Het toezicht op kinderopvang is geïntensiveerd, waarbij strikter wordt opgetreden tegen organisaties die niet snel genoeg maatregelen nemen als daarom wordt gevraagd. Zaanstad heeft een landelijke prijs gekregen voor de goede samenwerking met de GGD. De gemeente, het basisonderwijs en de drie pabo’s in de regio hebben een convenant gesloten, waarin wordt geregeld dat beginnende leerkrachten beter zijn voorbereid op situaties van kindermishandeling.

Vanwege de aanpak van jeugdoverlast en de openbare orde-problematiek in Poelenburg was de tweede helft van het jaar een bijzondere periode. Er zijn meerdere gebiedsverboden uitgereikt, er is cameratoezicht toegepast en er is veel aandacht besteed aan de omgang met media.

De gemeente monitort een groeiend aantal woningen met betrekking tot funderingsproblemen. Dit aantal woningen blijft stijgen. In 2016 is geëxperimenteerd met partieel herstel in plaats van volledig herstel in een situatie waar sprake was van gedwongen funderingsherstel. Bij partieel herstel wordt een bouwkundig veilige situatie gerealiseerd, maar geen volledig herstel, waardoor minder kosten worden gemaakt en verhaald.

In 2016 was opnieuw sprake van veel geweldsincidenten tegen toezichthouders. Het weerbaar maken van mensen en een goede nazorg zijn noodzakelijk, dat vergt continue aandacht.

De provincie Noord-Holland is toezichthouder van de gemeente Zaanstad inzake de organisatie en effectiviteit van toezicht en handhaving. Naar aanleiding van de resultaten van afgelopen jaren heeft de provincie het toezicht afgeschaald. Er vindt nog vooral een toetsing plaats op het jaarlijkse uitvoeringsprogramma en de verantwoording in de jaarrekening.