Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      L. Vissers-Koopman, D. Emmer, J. Olthof
Verantwoordelijk directeur:   H. Vlug

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

De openbare ruimte draagt bij aan een veilig en comfortabel woon-, werk- en ondernemersklimaat. De gemeente geeft ruimte aan derden om een bijdrage te leveren aan het beheer van de openbare buitenruimte en tot mogelijkheden om te recreëren in de regio.

Terugblik

Belangrijke thema’s binnen de openbare ruimte zijn het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, arbeidsparticipatie, burgerparticipatie, het verbeteren van de effectiviteit, klantgerichtheid en het creëren van een klimaat van innovatie. Om de ambities op deze thema’s te realiseren zijn in 2016 de sector Uitvoering en sector Realisatie & Beheer samengevoegd tot de sector Openbare Ruimte. Daarmee is binnen de sector een aangesloten keten ontstaan van beleidsontwikkeling, planrealisatie en het onderhoud van de openbare ruimte waardoor ketensamenwerking wordt verbeterd.

Op het gebied van arbeidsparticipatie wordt de mogelijkheid geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om met behoud van uitkering, werkervaring op te doen in de ‘ServicePlusTeams’ en het team ‘Werken in de Wijk’. Voor het dagelijks onderhoud in de wijken zijn vooral mensen uit het sociaal werkbedrijf (Baanstede) en doelgroep register (Wajong) ingezet. In 2016 hebben 155 mensen werkervaring kunnen opdoen en zijn 54 mensen doorgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt.

Voor wat betreft burgerparticipatie is in 2016 doorgegaan met groenadoptie. Verbreding van de participatie heeft onder meer plaatsgevonden door maatschappelijke organisaties te betrekken bij de inzameling van plastics, metalen en drankkarton en door het vrijmaken van drie gebiedsmanagers die zich richten op het ondersteunen van maatschappelijk initiatieven.

In 2016 is het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het ongeval op de J.M. Den Uylbrug afgerond en zijn verbetermaatregelen aan de brug doorgevoerd. Daarnaast is conform het advies van de Onderzoeksraad gestart met het ontwikkelen van een integrale veiligheidsscan voor de bruggen. Daarvoor is een deskundige aangetrokken op het gebied van veiligheid en risicobeheersing en is samenwerking gezocht met onder meer het Nederlands Normalisatie Instituut, Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. De Alexanderbrug is de eerste brug die conform deze nieuwe methode zal worden onderzocht. De bedoeling is om uiteindelijk alle beweegbare bruggen aan deze veiligheidsscan te onderwerpen.