8      Algemene reserves

(bedragen x 1.000)

31-12-2015

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2016

Algemene reserve

A2

11.506

0

-4.944

6.562

Algemene reserve Grondbedrijf

A2

9.032

1.503

-862

9.673

Algemene reserve Sociaal

A2

12.679

0

-6.739

5.939

Totaal

33.217

1.503

-12.545

22.174

Toelichting:
De mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmavelden (hoofdstuk 2) en de afwijkingen ten opzichte van de begroting in het resultaatmodel (hoofdstuk 4.1).
Het totaal van het saldo van de algemene reserves is afgenomen conform de maatregelen zoals begroot. De dotatie aan de algemene reserve grondzaken (ARG) van 1,5 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door bijstelling van de voorziening gebiedsontwikkeling waarbij een bedrag van 1,3 mln. kon vrijvallen ten gunste van deze reserve. Verdere toelichting op de ontwikkeling van de ARG is terug te vinden in het  Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG 17.1).