14.      Overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

 

31-12-2016

1-1-2016

Stelselwijziging

31-12-2015

Nog te betalen bedragen

37.460

27.526

27.526

Nog te besteden van Europese en Nederlandse overheidslichamen

ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen

23.859

24.321

24.321

Vooruitontvangen bedragen

8.389

5.443

5.238

205

Totaal

69.708

57.290

5.238

52.052

Toelichting
De wijzigingen in het BBV met betrekking tot verslaggeving over grondexploitaties (rubriek voorraad) heeft ook betrekking op de overlopende passiva. Bovenstaand komt dit tot uiting in de kolom stelselwijziging waar een toename is voor anterieure overeenkomsten van € 5,2 mln..

De verantwoording van het in de balans opgenomen bedrag van € 23.859 (2015: € 24.321) aan ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen is in de onderstaande tabel weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

Specifieke uitkering

Saldo 31-12-2015

 Ontvangen

Onttrekkingen

 Terug betaling

Saldo 31-12-2016

Begeleiden ex gedetineerden

24

20

44

0

0

Werk en Mantelzorg

36

32

68

0

0

Jeugd en zorg

60

52

112

0

0

Aanval op de Uitval

0

166

55

0

111

ESF subs re-integratie

217

497

714

0

0

Participatiebudget Educatie

225

1.167

1.069

0

324

Werk, inkomen en economie

442

1.830

1.838

0

435

Onderwijsachterstandenbeleid

133

4.773

4.906

0

0

Versterken vrijwilligerswerk

99

0

99

0

0

Wielerbaan Kalverhoek

109

0

109

0

0

Maatschappelijke voorzieningen

341

4.773

5.114

0

0

BOS-gelden

502

0

36

0

466

EFRO Omzoom

36

230

266

0

0

HIRB 2015 Molletjesveer/N'veld

286

64

26

0

324

HIRB 2015 Overaanbod

10

3

13

0

0

HIRB 2015 Duurz Westerspoor-Z

20

0

20

0

0

RSA Beschermd wonen

117

0

45

0

72

Spoorse doorsnijdingen

21.550

0

0

0

21.550

WED subs facil riviercruise

0

200

0

0

200

WEB Passantenpl Grote Sluis

8

0

0

8

0

CVV Vervoer

0

6

3

0

3

Hembrug RVB

0

130

100

0

30

Ruimtelijke- en gebiedsontwikking

22.529

633

509

8

22.645

EEEF

22

0

22

0

0

Gevelsanering voorbereiding

80

0

71

0

8

Luchtkw./Nation. Samenw.

17

0

0

0

17

Optimus

58

0

58

0

0

Stil asfalt voorbereiding

5

23

11

0

17

Stil asfalt uitvoering

0

10

0

0

10

Tijdel overg reg ISV geluid

468

0

85

0

383

Urban Learning

22

0

22

0

0

Milieu- en duurzaamheid

672

33

269

0

435

BDU HOV Gerhardstraat

160

72

233

0

0

Fietspad N203-N246

0

198

20

0

177

Railsanering Wormerveer

0

99

16

0

83

Beheer buitenruimte

160

369

269

0

260

Besch.Wonen Prov./Verst. toegang

116

0

101

0

15

Proeftuin MRA

0

30

3

0

27

RMC Kwalificatieplicht

0

230

187

0

43

Burger en Bestuur

116

260

291

0

85

24.321

7.950

8.402

8

23.859