12   Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

(bedragen x € 1.000)

31-12-2015

Vermeerdering

Aflossing

31-12-2016

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige fin. Instellingen

372.060

60.001

-57.000

375.061

Onderhandse leningen van openbare lichamen

0

10.000

10.000

Waarborgsommen

69

54

123

Totaal

372.129

70.055

-57.000

385.184

Toelichting
De gemeente heeft de mogelijkheid voor de financieringsbehoefte gebruik te maken van langlopende leningen. In Treasuryparagraaf  (3.3) wordt één en ander nader toegelicht.

De actuele en extreem lage rentes leiden er toe dat bijna alle in het verleden afgesloten leningen een hoger rentepercentage hebben dan in de huidige kapitaalmarkt gangbaar is. Dit heeft tot gevolg dat in de huidige omstandigheden sprake is van negatieve marktwaardes. Deze marktwaarde wordt berekend door het renteverschil – dat bestaat uit actuele rente minus de rente van de afgesloten lening  - contant te maken. Op het eind van de looptijd van de afgesloten lening  - wanneer de resterende looptijd nul is - is er geen verschil meer en is de marktwaarde dus nul. Er is teneinde  een beeld te geven van het verschil tussen de contractuele rente en de huidige marktrente een berekening over de totale financieringspositie gemaakt welke leidt tot een negatieve marktwaarde ultimo 2016 van ruim € 111 mln.. Voor de regulier vastrentende leningen bedraagt die negatieve marktwaarde ruim € 66 mln. en voor leningen met behulp van rente-instrumenten € 45 mln.. Zaanstad maakt gebruik van rente-instrumenten (o.a. derivaten) waarbij onder alle derivaten leningen liggen (100% effectieve hedge). Er is in totaal voor € 94 mln. aan kortlopende schulden via rente-instrumenten omgevormd tot langlopende schulden. De regelgeving schrijft niet voor dat tegen marktwaardes in de jaarrekening gewaardeerd moet worden.

In onderstaande tabel staan de derivaten nader uitgesplitst; de onderliggende kasgeldleningen zijn volgens de voorschriften onder de vlottende passiva gerubriceerd.

Derivaat

Omvang

Relatie

Rating S&P

Looptijd

Afloop

Betalen

Ontvangen

interest swap

 €   12.000.000

Rabo

A+

30 jr

18-mei-42

2,12%

3M euribor

interest swap

 €   10.000.000

Rabo

A+

30 jr

19-jul-43

3,44%

6M euribor

interest swap

 €   10.000.000

Rabo

A+

38 jr

2-jan-51

3,70%

6M euribor

interest swap

 €     5.000.000

Deutsche

BBB+

9 jr

1-mrt-19

3,68%

3M euribor

interest swap

 €   10.000.000

Deutsche

BBB+

40 jr

16-jan-52

3,29%

6M euribor

interest swap

 €   10.000.000

Deutsche

BBB+

39 jr

1-mrt-51

3,69%

6M euribor

interest swap

 €   10.000.000

Deutsche

BBB+

30 jr

16-jan-42

3,40%

6M euribor

interest linked swap

 €   10.000.000

Deutsche

BBB+

30 jr

6-jan-42

max 4,9%

3M euribor

interest swap

 €     5.000.000

ING

A

10 jr

1-jan-21

4,04%

3M euribor

interest swap

 €   12.000.000

ABNAmro

A

7 jr

3-jul-17

4,74%

3M euribor