6      Liquide middelen

(bedragen x 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Kassaldi

6

8

Banksaldi

1.308

1.448

Kruisposten

0

2

Totaal

1.314

1.458

Toelichting
Ultimo boekjaar 2016 bestaat het saldo Liquide Middelen uit de saldi van diverse bankrekeningen bij een drietal banken en uit een tweetal kassen.

In de toelichting bij punt 17 (financieringsbehoefte) is informatie opgenomen omtrent het drempelbedrag dat Zaanstad gemiddeld per kwartaal buiten ’s Rijks schatkist mag aanhouden. Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak; publiek geld verlaat hiermee niet eerder de schatkist dan noodzakelijk is voor de uitvoering van die publieke taak.