Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      R. Visscher-Noordzij, G. Faber, D. Straat
Verantwoordelijk directeur:   E. Westphal

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in voor Zaanstad relevante relaties en netwerken. Daarom gaan we het gesprek aan en zoeken we actief de samenwerking op in de stad met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. De gemeente wil communicatief beleid maken en transparant zijn over de afwegingen die het bestuur daarbij maakt. De gemeentelijke dienstverlening moet makkelijk bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht  en betaalbaar zijn. Waar mogelijk verminderen en vereenvoudigen we regels en gaan we daar met gezond verstand mee om. Dat geeft ruimte aan anderen om initiatiefrijk en ondernemend te zijn.
Het gemeentebestuur heeft een kaderstellende rol. Hierover is de gemeente transparant naar inwoners en andere betrokkenen. De gemeente heeft een regisserende en faciliterende rol in het betrekken van inwoners en partners bij het samen realiseren van beleid en specifiek de toekomstvisie. In de gemeentelijke dienstverlening heeft de gemeente een uitvoerende rol. 

Terugblik

De samenwerking met inwoners, buurten, ondernemers en instellingen krijgt vorm in concrete programma’s en projecten. Deze starten vaak met een omgevingsanalyse om ideeën, belanghebbenden en hun belangen goed in beeld te brengen en mee te nemen in het proces. Steeds vaker brengen wij die samen met betrokkenen (inwoners, instellingen, ondernemers) in kaart en participeren zij in de beleidsontwikkeling. De vraagstukken rond armoedebeleid, PGB, vluchtelingen en MAAK.Zaanstad zijn daar goede voorbeelden van.

De gemeente is  transparant over de bestuurlijke besluiten en afwegingen. Naast het Zaanstad Journaal zetten we steeds vaker film als medium in, gebruiken we sociale media- platforms en communiceert het bestuur wekelijks over de eigen besluitvorming. In 2016 zijn we begonnen met het experimenteren met webcare om te kijken hoe we signalen en vragen van inwoners via sociale media direct kunnen beantwoorden.  

De ambities van ‘Visie op dienstverlening 2017’ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn voor een groot deel gerealiseerd. De actualisatie heeft betrokkenen geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma. We gaan zorgvuldig en transparant om met de persoonsgegevens in onze systemen. Inwoners moeten er altijd van kunnen uit gaan dat wij met uiterste zorgvuldigheid omgaan met hun persoonsgegevens die wij gebruiken om onze producten en /of diensten te leveren.