(bedragen x € 1.000)

Programma

Product

Lasten 2016

Lasten 2016 Incidenteel

Baten 2016

Baten 2016 Incidenteel

01

Jeugd en Zorg

111.790

9.270

-4.694

-2.367

02

Werk, inkomen en economie

81.640

3.161

-57.044

-796

03

Maatschappelijke voorzieningen

49.669

5.511

-5.493

-5.910

04

Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

27.818

3.201

-26.112

-2.849

05

Milieu- en duurzaamheid

21.436

778

-19.665

-412

06

Beheer buitenruimte

61.577

9.531

-23.960

-105

07

Veiligheid en handhaving

19.848

126

-1.444

-207

08

Burger en Bestuur

58.960

814

-10.229

-1.027

09

Financiën

4.517

5.325

-289.604

-1.094

Totaal programma's (resultaat voor bestemming)

437.255

37.717

-438.246

-14.767

Reserves

Bijdrage uit reserve

-45.259

-42.559

Storting in reserve

40.032

26.432

Totaal programma's (resultaat na bestemming)

477.287

64.149

-483.505

-57.326

(bedragen x € 1.000)

Programma 1 Jeugd en Zorg

Lasten

Baten

Gezond leven

81

Kracht van de wijkbewoners

2.154

-62

Spec hulp niet zelfst wonen

3.101

-97

Spec hulp zelfst wonen

2.341

-2.208

Uitvoeren armoedebeleid

1.593

9.270

-2.367

Reserves

-6.824

Totaal programma 1

9.270

-9.191

Programma 2 Werk, inkomen en economie

Lasten

Baten

Int.verst. relatie werkgevers

2.135

-376

Rechtmatige inkomensverstr.

906

-317

Vestigingsklimaat bedrijven

120

-103

3.161

-796

Reserves

240

-1.596

Totaal programma 2

3.401

-2.392

Programma 3 Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

Baten

Goede aansluiting

4.508

-5.758

Maatschappelijke initiatieven

45

Multicultureel Samenleven

-44

Onderst. Stim. Cultuur in Zstd

320

-5

Onderwijsklimaat

638

Sportvoorzieningen

-103

5.511

-5.910

Reserves

1.367

-3.020

Totaal programma 3

6.878

-8.930

Programma 4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

Lasten

Baten

Bevorderen doorstroming

849

-463

Gedifferentieerde aanpak (RO)

-12

Parkeermogelijkheden

30

-602

Participatie erfgoed

-14

Samenwerking in gebiedsontwikkeling

2.321

-1.472

Verst. Kwaliteit buitengebied

-272

Woningvoorraad

1

-14

3.201

-2.849

Reserves

2.002

-4.786

Totaal programma 4

5.203

-7.635

Programma 5 Milieu- en duurzaamheid

Lasten

Baten

Gifstoffenrotonde

-2

Uitv. Ruimtelijke milieuvisie

246

-88

Uitv. Zaanse energie agenda

532

-219

Vast. Uitv. Grondstoffenplan

-103

778

-412

Reserves

22

-604

Totaal programma 5

800

-1.016

Programma 6 Beheer buitenruimte

Lasten

Baten

Begraven en begraafplaatsen

253

Beheer onderhoud openbare ruimte

5.492

-100

Funderingsrisico's en herstel

62

Natuur- en milieu educatie

-1

Onderhoud riolering

3.072

Recreatieve mogelijkheden

-4

Vervanging in openbare ruimte

350

Vervanging riolering

302

9.531

-105

Reserves

100

-5.916

Totaal programma 6

9.631

-6.021

Programma 7 Veiligheid en handhaving

Lasten

Baten

Uitvoeren handhavingsprogramma

126

-207

126

-207

Reserves

Totaal programma 7

126

-207

Programma 8 Bestuur en Burger

Lasten

Baten

Dienstverlening bedrijfsvoering

742

-885

Digitaal handelen vergunning

51

Gemeenteraad

21

Samen Zaans evenwicht realiseren

-46

Transparante besluitvorming en info

-85

Verminderen regeldruk

-11

814

-1.027

Reserves

1.611

-2.928

Totaal programma 8

2.425

-3.955

Programma 9 Financiën

Lasten

Baten

Algemene uitkeringen

-915

Dividend

10

-179

Innen lokale belastingen

75

Organisatie financiële processen

3.773

Saldo financieringsfunctie

1.467

5.325

-1.094

Reserves

21.090

-16.885

Totaal programma 9

26.415

-17.979