Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      D. Emmer
Verantwoordelijk directeur:   H. Vlug

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad werkt aan een toekomstgericht, gezond en aantrekkelijk woon-, leef- en ondernemersklimaat. Het terugdringen van milieubelasting heeft hierop een positief effect en leidt ertoe dat belemmeringen voor nieuwbouw worden weggenomen. Op het gebied van duurzaamheid en klimaat richt Zaanstad zich op energiereductie in de bebouwde omgeving en het opwekken van duurzame energie. Hierdoor dalen de (woon)lasten van huishoudens en bedrijven en verbetert het comfort van woningen en gebouwen. Het reduceren van de hoeveelheid afval en het inzetten van reststromen voor hergebruik als grondstoffen draagt hier eveneens aan bij. 

Ten aanzien van klimaat en duurzaamheid treedt Zaanstad vooral faciliterend op en heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Voor milieu is de gemeente meer kaderstellend en stuurt en stimuleert ze waar nodig. We zoeken de verbinding met de direct belanghebbenden om gezamenlijk tot een juiste aanpak te komen. Daarbij is ook de relatie met de regio van belang.

Terugblik

Door de vaststelling van MAAK.Zaanstad is de woningbouwopgave verhoogd met 15.000 tot 20.000 woningen. Deze woningen moeten binnen de bestaande stad worden gebouwd. Randvoorwaarde voor het realiseren van deze woningen is het terugbrengen van de milieubelasting. Met de aanpassing van het Zaans Geurbeleid in 2016 is hierin een belangrijke stap gezet. Het Transformatiefonds dat in het kader van MAAK.Zaanstad  ingesteld is, biedt mogelijkheden om via een financiële bijdrage milieubelemmeringen bij nieuwbouwplannen weg te nemen en duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

In 2016 hebben zich grote veranderingen in het Energielandschap voltrokken, zoals de vaststelling van het mondiale Klimaatakkoord en de vaststelling van de Energieagenda van de Nederlandse Rijksoverheid. Gemeente Zaanstad heeft hierin een actieve rol gespeeld. Ook de activering van ‘gasloos’ heeft een grote verandering in het denken over de Energietransitie teweeg gebracht.

Er is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor diffuse bodembelasting, in het bijzonder het onderzoek naar en de aanpak van lood in de bodem. Hiervoor heeft gemeente Zaanstad extra geld gekregen van het Rijk.

Met het vaststellen van de Uitvoeringslijnen Circulaire Economie geeft gemeente Zaanstad een impuls aan het sluiten van kringlopen waardoor grondstoffen bespaard kunnen worden. De gemeente wil hier zelf aan bijdragen door meer circulair in te kopen en neemt deel aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Samen met de HVC is de Opwarmfase Grondstoffenplan uitgevoerd waarbij in vier deelgebieden het inzamelsysteem van huishoudelijk afval is gewijzigd. Hierdoor is de hoeveelheid restafval in deze gebieden aanmerkelijk afgenomen.

Ten aanzien van de energietransitie is de nadruk gelegd op de ontwikkeling van een warmtenet en de overstap naar ‘gasloos’ bouwen, waarbij woningen niet meer zijn aangesloten op het gasnet. In MAAK.Zaanstad is gasloos bouwen als één van de uitgangspunten opgenomen. Daarnaast is veel aandacht besteed aan energiebesparing van woningen. In de prestatieafspraken met de woningcorporaties hebben de duurzaamheidsdoelstellingen een plek gekregen, er is een collectieve inkoopactie voor isolatie georganiseerd en in diverse Energiecafés is energiebesparing aan de orde gekomen.