(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2015

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

0

0

0

2

Materiële vaste activa

620.133

591.607

584.689

- Investeringen met een economisch nut

393.227

372.916

365.998

- Investeringen met een eco. nut, waarvoor tbv de kstn. een heffing kan worden geheven

178.244

172.287

172.287

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

48.662

46.404

46.404

3

Financiële vaste activa

62.602

56.612

56.612

Totaal vaste activa

682.735

648.219

641.301

Vlottende activa

4

Voorraden

17.661

15.260

15.263

5

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

44.725

44.365

44.365

6

Liquide middelen

1.314

1.458

1.458

7

Overlopende activa

16.522

15.953

12.527

Totaal vlottende activa

80.222

77.036

73.613

Totaal generaal

762.957

725.255

714.914

PASSIVA

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2015

Vaste passiva

Eigen vermogen

8

Algemene reserves

22.174

33.217

33.217

9

Bestemmingsreserves

95.340

83.389

78.285

10

Resultaat

6.219

10.341

10.341

Vreemd vermogen

11

Voorzieningen

20.767

18.260

18.260

12

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

385.184

372.129

372.129

Totaal vaste passiva

529.684

517.336

512.232

Vlottende passiva

13

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

163.565

150.629

150.629

14

Overlopende passiva

69.708

57.290

52.053

Totaal vlottende passiva

233.273

207.919

202.681

Totaal generaal

762.957

725.255

714.914

Voor de omvang voor buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen wordt verwezen naar punt 15 van de toelichting op de balans waar een nadere specificatie is opgenomen.