16.         Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In aanvulling op de balans wordt inzicht verschaft in de niet uit de balans blijkende verplichtingen die de gemeente is aangegaan. De gemeente heeft mede op grond van aanbestedingsregels met diverse organisaties (raam)overeenkomsten over meerdere jaren afgesloten. Deze overeenkomsten leiden, in tegenstelling tot huur- en of lease overeenkomsten, op voorhand niet tot onvoorwaardelijke verplichtingen. Onderstaand in de tabel de financiële verplichtingen met vervaldata.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Leverancier

Laatste jaar van de verplichting

Jaarlijkse verplichting

Huisvuil

HVC

2023

10.500

Huurovereenkomst locatie "de Spierling"

HVC

2020

300

Daarnaast heeft Zaanstad in haar leningenportefeuille een lening groot € 10 mln. waarbij de geldgever het recht heeft in 2021 de lening te verlengen met 15 jaar tegen 3,625% of 6-maands Euribor zonder opslag. Indien geldgever geen gebruik maakt van haar recht om de lening te verlengen
tegen 3,625 % heeft geldnemer het recht de lening op 20 oktober 2021 boetevrij vervroegd af te lossen dan wel de rente voor de resterende looptijd te fixeren tegen de dan geldende kapitaalmarktrente.

Voor de liquidatiekosten Baanstede heeft de Gemeente Zaanstad een Bestemmingsreserve gevormd. In 2017 zal duidelijk worden hoeveel de kosten bedragen en ten laste van de reserve worden gebracht.

17.         Financieringsbehoefte

Voor de financieringsbehoefte kan de gemeente gebruik maken van een kortlopende kredietfaciliteit
(tot een maximum van € 60 mln.) bij de BNG. De hoogte en het gebruik van deze faciliteit is
onderdeel van de treasuryfunctie, welke elders in de jaarstukken wordt toegelicht.
Het drempelbedrag voor schatkistbankieren bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal.
Daarmee bedraagt de drempel voor 2016: € 3,41 mln..
Voor 2016 bedroegen de middelen, bedoeld in artikel 2, lid 4, van de Wet financiering decentrale
overheden, die in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten ‘s Rijks schatkist zijn
aangehouden per kwartaal:
• 1e kwartaal 2016 € 2,3 mln.
• 2e kwartaal 2016 € 2,3 mln.
• 3e kwartaal 2016 € 1,9 mln.
• 4e kwartaal 2016 € 1,0 mln.

18.        Wet Normering Topinkomens

Vanuit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
worden jaarlijks de financiële arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen van de gemeenten
gepubliceerd. Onder topfunctionarissen van de gemeenten vallen in ieder geval de
gemeentesecretaris en de griffier, ongeacht of zij de norm overschrijden.
Indien salarissen van andere functionarissen van de gemeenten de norm overschrijden, moeten deze
ook openbaar gemaakt worden. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. De WNT is ook
van toepassing op verbonden partijen die onder de reikwijdte van die wet vallen. De gemeente wijst
de verbonden partijen op de wet- en regelgeving en de publicatieplicht.

(bedragen x € 1)

Gegevens 2016

Naam

C. Vermeer

J. van Ginkel

A. Roggeveen

A. Roggeveen

B. Nijman

Functiegegevens

gemeente-secretaris

gemeente-secretaris

waarnemend gemeentesecretaris

directeur

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2016

 n.v.t.

01-02-2016               t/m 31-12-2016

01-01-2016                t/m 31-01-2016

01-02-2016                t/m 31-12-2016

geheel 2016

Omvang dienstverband (in fte)

 n.v.t.

1,06

1

1

1

Gewezen topfunctionaris?

 n.v.t.

nee

nee

ja

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

 n.v.t.

ja

ja

ja

ja

Individueel WNT-maximum

 n.v.t.

179.000

179.000

n.v.t.

179.000

Beloning

 n.v.t.

112.808

12.086

115.482

86.058

Belastbare onkostenvergoedingen

 n.v.t.

0

0

20

0

Beloningen betaalbaar op termijn

 n.v.t.

13.881

1.196

13.668

11.921

Subtotaal

 n.v.t.

126.689

13.282

129.170

97.979

Minus onverschuldigd betaald bedrag

 n.v.t.

0

0

0

0

Totaal bezoldiging 2016

 n.v.t.

126.689

13.282

129.170

97.979

Verplichte motivering indien overschrijding

 n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015

01-01-2015           t/m 31-08-2015

n.v.t.

n.v.t.

01-01-2015               t/m 31-08-2015

geheel 2015

Omvang dienstverband      (in fte)

1

n.v.t.

n.v.t.

1

1

Beloning

92.675

n.v.t.

n.v.t.

80.576

83.913

Belastbare onkostenvergoedingen

359

n.v.t.

n.v.t.

220

10

Beloningen betaalbaar op termijn

14.389

n.v.t.

n.v.t.

10.362

12.375

Totaal bezoldiging 2015

107.423

n.v.t.

n.v.t.

91.158

96.298