7      Overlopende activa

(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

1-1-2016

Stelselwijziging

31-12-2015

Vooruitbetaalde bedragen

6.689

6.661

6.661

Nog te ontvangen bedragen

7.668

6.466

3.426

3.040

Nog te ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse

2.165

2.826

2.826

overheidslichamen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Totaal

16.522

15.953

3.426

12.527

Toelichting
De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2016 en de nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2016, maar welke pas in 2017 zullen worden afgewikkeld. De wijzigingen in het BBV met betrekking tot verslaggeving over grondexploitaties (rubriek voorraad) heeft ook betrekking op de overlopende activa.   

De in de balans opgenomen bedragen van EU, Rijk en provincies die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, zijn in onderstaand overzicht nader uiteengezet:

(bedragen x 1.000)

Specifieke uitkering

Saldo 31-12-2015

Toevoeg-ingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2016

Rijksbijdrage BBZ

690

1

691

0

2

Werk, inkomen en economie

690

1

691

Geluidsanering 4 BSV projecten

7

0

3

4

Geluidsanering Wormerveer

11

0

11

0

Kalverpolder

174

262

0

435

Kogerveld Zuid

733

47

0

780

SRA regionale woningmarkt

142

8

150

KT Vijfhoek en Pr. Bernhardlaan

49

0

49

MT Vijfhoek en Pr. Bernhardlaan

23

85

0

108

Wachtpl voorzieningen Oude Haven

119

0

56

63

Zaandijkerkerk

89

397

0

486

Groote Sluis

0

25

0

25

4

Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

1.298

873

220

1.951

Nul op de meter

30

0

0

30

BDU Verzet- en Pinkstraat

82

0

82

0

Woonalliantiefabriek

9

0

9

0

Duurzame energie (Klimaat)

42

0

29

12

HIRB

25

5

15

15

HIRB Saens

19

5

0

24

HIRB Triple D

606

6

612

0

Raildempers Wormerveer

16

0

0

16

EEEF

0

69

0

69

Urban Learning

0

24

0

24

Optimus

0

23

0

23

5

Milieu- en duurzaamheid

830

132

748

214

EFS subsidie evaluatie reorganisatie

7

0

7

0

Comm. campagne Tr. Soc Domein

2

0

2

0

8

Burger en Bestuur

9

0

9

0

Totaal

2.826

1.006

1.666

2.165