Het financiële resultaat over 2016 bedraagt € - 6,2 mln. positief. Vergelijken we dit met de originele en bijgestelde begrotingen, zien we de volgende fluctuaties:

Primaire begroting

Begroting na Burap

Begroting na Narap

Rekening

Resultaat voor bestemming

14.709

26.854

16.975

-1.890

Mutaties reserves

-14.709

-20.763

-19.482

-4.330

Resultaat na bestemming

0

6.091

-2.507

-6.220

Bedragen X € 1.000


Grafiek 1: Ontwikkeling (verwacht) resultaat van Begroting via Burap en Narap tot de Jaarrekening 2016.

Burap
Via de Burap rapporteert het college over de financiële en beleidsmatige stand van zaken van de programma’s uit de Programmabegroting 2016 gedurende het eerste half jaar. Bij de Burap werd een nadeel over 2016 verwacht van € 6,1 mln.

De Burap 2016 liet o.a. de volgende verwachte voor- en nadelen (> € 0,5 mln.) zien.

Voordelen

Nadelen

Vrijval reserve stadhuis

-1.279

Bijstelling BUIG

4.290

Algemene uitkering

-1.212

Voorziening IKB

2.600

Knelpunten capaciteit

1.168

Intensiveringen

1.080

Bijstelling kapitaallasten

-1.055

Overige nadelen

1.382

Overige voordelen

-883

-3.261

9.352

Prognose resultaat Burap

Nadelig

6.091

Bedragen x € 1.000

Narap
De Najaarsrapportage rapporteert aan de hand van de realisatie over de eerste acht maanden van het jaar. In de Najaarsrapportage zijn onderstaande voor- en nadelen opgenomen.

Voordelen

Nadelen

Onttrekking Algemene reserve sociaal

-4.290

Vrijval reserves en voorziening investeringsprojecten

-2.289

Ontwikkelingen gemeentefonds

-1.929

Voordelen bedrijfsvoering

-546

Overige voordelen

-760

-9.814

1.216

Voordelig

-8.598

Prognose resultaat bij Burap

Nadelig

6.091

Prognose resultaat bij Narap

Voordelig

-2.507

Bedragen x € 1.000

De verwachting bij de Najaarsrapportage was een verbetering van het verwachte resultaat met € -8,6 mln. tot een verwacht batig saldo van € - 2,5 mln.

Ten opzichte van de prospectie bij Najaarsrapportage heeft zich richting einde jaar een verdere verbetering voorgedaan van € 3,7 mln. Ter illustratie de cijfers over de ontwikkeling van het resultaat gedurende de afgelopen 5 jaren:

Jaar

Gewijzigde Begroting

Rekening

Verschil

2012

-2,5

-7,2

-4,7

2013

3,3

0,7

-2,6

2014

-6,0

-12,5

-6,5

2015

-3,9

-10,3

-6,4

2016

-2,5

-6,2

-3,7

       Bedragen x € 1 mln.

Analyse van het resultaat op hoofdlijnen

Saldo Narap

-2.507

Voor- en nadelen Jaarrekening

P9; Algemene uitkering; decembercirculaire

-1.229

P8; Voorziening reorganisatie

-497

P8; Personeel en organisatiekosten

-636

P4; Ontvangen lumpsumsubsidie

-440

P4; Funderingen en woonvisie

-475

P4; Gebiedsontwikkeling

-550

P3; Toevoeging reserve nieuwkomers (decembercirculaire)

775

Overige voor en nadelen

-661

Saldo

-3.713

Resultaat 2016

Voordelig

-6.220

     Bedragen x € 1.000