11.      Voorzieningen

(bedragen x 1.000)

CLS

31-12-2015

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

31-12-2016

Afvalstoffen egalisatie

D

808

97

0

0

905

Afvalzorg

D

4.354

0

0

-695

3.659

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

A

553

253

-10

-86

709

Begraafplaatsen egalisatie

D

436

-30

0

0

406

Civiele kunstwerken

D

381

26

0

0

407

Milieumaatregelen

B

400

0

0

0

400

Onderhoud vastgoed

C

867

1.287

0

-773

1.381

Parkeervoorziening

D

619

104

0

-105

618

Reorganisatie

A

304

0

0

-161

143

Riolen egalisatie

D

7.023

1.825

0

0

8.848

UPC Gelden Bibliotheek

D

2.180

0

0

0

2.180

Wachtgelden wethouders

A

335

600

0

-184

750

Wilhelminasluis

B

0

115

0

0

115

Sloop sporthal De Sprong&Vang

B

0

244

0

0

244

Totaal

18.260

4.521

-10

-2.005

20.767

Classificatie

  1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
  2. Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
  3. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
  4. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Toelichting
Het totaal van de voorzieningen ultimo 2016 bedraagt € 20.767 (2015: € 18.260) waarmee per saldo de voorzieningen met € 2,5 mln. toenemen. De belangrijkste mutaties zoals weergegeven in bovenstaande tabel betreffen:

Onderhoud vastgoed: de voorziening is bestemd ter dekking van de onderhoudswerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. De geraamde jaarlijkse onderhoudskosten liggen vast in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP), die jaarlijks per 1 januari wordt geactualiseerd. De voorziening dient in combinatie met het structureel beschikbare jaarlijkse exploitatiebudget voldoende te zijn om het MJOP te kunnen financieren voor minimaal 10 jaar. In 2016 is € 1.287 toegevoegd en € 773 onttrokken;
Riolen egalisatie: Rioolheffing wordt gebruikt voor de exploitatie, onderhoud en de vervanging van het gemeentelijke riool. Een overschot of een tekort op het product riolering dient ten gunste of ten laste van de voorziening riolering te komen. In 2016 is per saldo  € 1.825 aan de voorziening toegevoegd;
De voorziening Reorganisatie is verlaagd  omdat - mede door de ingezette versterkte begeleidingstrajecten - een aantal van de boventallige medewerkers die uit deze voorziening worden betaald in 2016 zijn gestart of naar verwachting zullen gaan starten in 2017 op nieuwe in- of externe functies.
Aan de voorziening Wachtgelden wethouders heeft een dotatie van € 600 plaatsgevonden. Door deze dotatie wordt ultimo boekjaar de voorziening € 750, waarmee de mogelijke verplichtingen aan voormalig collegeleden is voorzien.