2      Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
  31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2015

Investeringen met economisch nut   - (ECO)

393.227

365.998

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven  -  (ECT)

178.244

172.287

Investeringen met maatschappelijk nut -  (MAA)

48.662

46.404

Totaal

620.133

584.689

Per saldo is de boekwaarde van de Materiële Vaste Activa (MVA) in 2016 gestegen met € 35 mln.. De belangrijkste toename (€ 27 mln.) heeft betrekking op Investeringen met economisch nut. De  boekwaarde in de categorie Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven, is met € 6 mln. toegenomen. Daarnaast heeft € 2 mln. betrekking op de toename van investeringen met maatschappelijk nut.

Alvorens afzonderlijk in te gaan op de drie categorieën materieel vast actief, dient nog vermeld te worden dat ten opzichte van de jaarrekening 2015 enkele verschuivingen in boekwaarden hebben plaatsgevonden. Deze verschuivingen hebben betrekking op kunstgras-toplagen van sportvelden (€ 556), een vervoermiddel (€ 232), de inrichting van een gymzaal (€ 49) en de strategische gronden (€ 6.918). Deze laatste mutatie die betrekking heeft op gronden in eigendom van de gemeente die (nog) niet in exploitatie zijn genomen, komt voort uit gewijzigde wet- en regelgeving die met ingang van boekjaar 2016 van toepassing is. Deze zogenaamde stelsel wijziging die ook van invloed is bij voorraden, is ìn een aparte kolom weergegeven.
De verschuiving ad € 49 met betrekking tot de gymzaal, is doorgevoerd doordat in eerste instantie de inrichting in de boekwaarde van het gebouw was opgenomen. Hiermee werd geen recht gedaan aan de juiste afschrijvingsduur.

De boekwaarde van Investeringen met economisch nut heeft over het begrotingsjaar 2016 het volgende verloop:

(bedragen x € 1.000)

BW
31-12-2015

Stelsel-
wijziging

BW
01-01-2016

Verschuiving

Investering

Desinvestering

Afschrijvingen

Bijdragen
van
Derden

Afwaarderingen

BW
31-12-2016

Bedrijfsgebouwen

199.349

199.349

-49

12.394

-210

-8.219

-239

-1.285

201.742

Gronden en terreinen

115.127

6.918

122.045

20.254

-69

-258

141.972

Grond-, weg- en waterbouw werken

9.900

9.900

-556

2.057

-482

-178

-24

10.717

Machines, apparaten en installaties

26.173

26.173

369

-2.795

23.747

Vervoermiddelen

2.240

2.240

-233

323

-573

1.757

Woonruimten

547

547

0

-45

502

Overig

12.662

12.662

605

1.579

-1.973

-4

-78

12.791

Totaal

365.998

6.918

372.917

-233

36.976

-279

-14.088

-678

-1.387

393.227

Toelichting
Het merendeel van de investeringen met economisch nut zijn gedaan binnen de categorie gronden en terreinen. De voornaamste investering betreft de aankoop van in erfpacht uitgegeven grond (Hoogtij). Daarnaast is hoofdzakelijk geïnvesteerd in het verbeteren van de huisvesting voor sportieve activiteiten zoals het Topsportcentrum de Koog en het Zwembad in Krommenie. Zie hiervoor ook de toelichting die in paragraaf 2.9 sport en recreatie is opgenomen.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2016 *

Cumulatief besteed
t/m 2016

MFA Kreekrijk incl. Bouwrijp

9.835

955

2.586

Zwembad Noord

10.134

2.944

3.695

AVZ Atletiekbaan

618

618

618

Erfpachtterreinen

19.996

19.996

105.321

Cultuurcluster

32.814

1.218

2.145

Topsportcentrum de Koog

7.872

4.704

7.797

*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld exclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen.

De boekwaarde van Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven, heeft over het begrotingsjaar 2016 het volgende verloop:

(bedragen x € 1.000)

BW
01-01-2016

Verschui- ving

In- vestering

Des- investering

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
Derden

Afwaar-deringen

BW
31-12-2016

grond-, weg- en waterbouw werken

168.298

11.514

-5.516

174.296

machines, apparaten en installaties

2.392

-91

2.302

vervoersmiddelen

759

233

107

-168

930

overig

839

-122

717

Eindtotaal

172.287

233

11.621

-5.897

178.244

Toelichting
De investeringen in economisch nut, waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven, hebben voornamelijk betrekking op het rioleringsstelsel. In 2016 zijn ook hier de meeste investeringen in gepleegd zoals ook in onderstaande tabel nader is uiteengezet.

(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2016

Cumulatief besteed
t/m 2016

Oud Rooswijk Riool

 551

593

619

Neptunuslaan eo Riool

 2.315

1.322

1.766

Troelstralaan Riool

1.188

630

647

V. van Goghweg Riool

1.297

1.059

1.116

Haven Riool

2.330

955

1.085

Koninginnebuurt Riool

2.229

1.006

1.715

Poelenburg west 1+ 2 Riolen

2.601

1.970

2.569

De boekwaarde van Investeringen met maatschappelijk nut, heeft over het begrotingsjaar 2016 het volgende verloop:

(bedragen x € 1.000)

BW
01-01-2016

Verschui- ving

In- vestering

Des- investering

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
Derden

Afwaar-deringen

BW
31-12-2016

Grond-, weg- en waterbouw werken

46.404

8.284

-5.964

-749

47.975

machines, apparaten en installaties

0

687

687

Totaal

46.404

8.971

-5.964

-749

48.662

Toelichting
De investeringen ad  € 8,2 mln. met betrekking tot Grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen hoofdzakelijk de aanleg van wegen, waarbij Poelenburg het grootste aandeel had. In onderstaande tabel is een nadere uiteenzetting opgenomen van de investeringen in 2016 in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2016

Cumulatief besteed
t/m 2016

Rosm.buurt fase 2 zuid (wegen)

1.847

633

1.736

V. van Goghweg wegen

1.914

688

688

Havenbuurt wegen

1.675

684

684

Poelenburg weg 1-2 wegen

1.887

1.490

1.490

V. van Goghweg VRI

838

687

687

J. van Goyenkade

645

717

773

Parkstraat civiel

863

641

641