9      Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

CLS

31-12-2015

Stelsel
wijziging

1-1-2016

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2016

Bodembeheer

B2

5.403

5.403

4.095

-992

8.506

Buurt Sportcoaches

B2

177

177

0

0

177

Cofinanciering Hembrugterrein

A2

573

573

0

-192

381

Combinatiefuncties

B2

927

927

0

0

927

De Fabriek (voorm ISV)

C1

110

110

0

-10

100

De Omzoom

B2

645

645

0

-645

0

Duurzaamheidfonds

B2

4.805

4.805

22

-479

4.348

Facilitair groot onderhoud

B1

0

0

383

0

383

Fonds Beeldende Kunst

B3

180

180

0

0

180

GAF 2009/2011

B2

654

654

0

0

654

Hembrugterrein (Van Geel)

B1

317

317

0

10

327

Herindicatie 2015

B1

1.400

1.400

0

-445

955

Herplant bomen

B1

245

245

100

-220

125

Herstructureringskst Baanstede

B1

1.652

1.652

0

0

1.652

ICT BOR, CBM, HRM, DMS

B1

387

387

0

-139

248

Infrastructurele werken

B1

435

5.104

5.539

895

-400

6.034

Inrichting Cultuurcluster

B3

990

990

0

0

990

Inrichting Nieuw Stadhuis

C1

217

217

0

-217

0

Inv programma landelijk gebied

B2

1.067

1.067

0

-1.067

0

Investeringsfonds

A2

36.579

36.579

13.985

-9.461

41.104

Jongerencentrum Assendelft

B1

165

165

0

-45

120

Klimaatprogramma

B1

375

375

0

-125

250

Luchtkwaliteit

B2

240

240

0

0

240

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

B2

114

114

0

0

114

Nieuw Stadhuis

C1

2.738

2.738

1.228

-3.851

114

Nieuwkomers

B1

1.267

0

1.267

Nog te bestemmen resultaat

A2

3.383

3.383

10.749

0

14.132

Noorderwelf

B1

22

22

0

0

22

Openbare Ruimte

C1

2.147

2.147

0

-350

1.797

Participatiemiddelen

A2

40

40

0

-40

0

Popactiviteiten "De Flux"

B2

108

108

100

0

208

Planontw. Ruimt.Iinrichting (PRI)

B2

879

879

-192

687

Regionaal werkbedrijf

B2

578

578

200

0

778

Sport a fonds perdu

B2

5.191

5.191

182

-1.015

4.357

Strategisch Groenproject

B1

677

677

0

-677

0

Synagoge Zaandam

B1

300

300

0

0

300

Versn.afsch.maatsch-nut

B3

339

339

0

-339

0

Wachtgelden bestuur

A1

345

345

180

0

525

WAP Poelenburg

B2

1.059

1.059

0

-2

1.057

Werkgelegenheidsprojecten

A2

2.047

2.047

40

-298

1.789

Woonschepen

B2

53

53

0

-53

0

Zaanverbinding

A2

270

270

0

-85

185

Zijkanaal D -kadevoorzieningen

B2

257

257

0

-145

112

ZMOP2 Fonds Fysiek

B2

196

196

0

0

196

Totaal

78.285

5.104

83.389

33.425

-21.474

95.340

Classificatie:
A1   Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.

A2   Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn in formele zin vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd zou kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1   Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2   Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn, wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3   Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl formeel de reserve niet meer gebonden is.
C1   In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut geactiveerd dienen te worden (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.

Toelichting
Het totaal van de bestemmingsreserves ultimo 2016 bedraagt € 95.340 hetgeen een toename is van € 17.055 ten opzichte van 2015.

De belangrijkste mutaties in de bestemmingsreserves betreffen:

  • In 2016 zijn twee nieuwe reserves gevormd voor facilitair groot onderhoud (€ 383) en “nieuwkomers” (€ 1.267);
  • Aan de reserve Infrastructurele werken heeft per saldo een mutatie van € 5,6 mln. plaatsgevonden. Deze mutatie heeft voornamelijk betrekking op de dotatie voortkomend uit het complex HoogTij (grondbedrijf) waar op grond van gewijzigde boekhoudvoorschriften (BBV) wijziging in presentatie diende plaats te vinden. Voor een bedrag van € 5,1 mln. heeft deze mutatie betrekking op voorgaande jaren. Het bedrag van € 5,1 mln. is gepresenteerd als stelselwijziging in de beginbalans
  • Aan de reserve “Nog te bestemmen jaarrekeningresultaat” is conform begroting een dotatie ad € 9,7 mln. toegevoegd waarmee een totale toename ad € 10,7 mln. heeft plaatsgevonden.

De hoogte van de reserve investeringsfonds is per saldo met € 4,5 mln. gestegen ondanks dat diverse afschrijvingen hebben plaatsgevonden op activa met maatschappelijk nut. Naast deze bestemmingsreserve zijn ook onttrekkingen aangewend voor afschrijvingen aan de reserves:

  • Reserve sport fonds a perdu
  • De fabriek
  • Reserve versnelde afschrijving maatschappelijk nut
  • Reserve nieuw stadhuis