Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      D. Straat
Verantwoordelijk directeur:   S. Tax

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een economisch dynamische stad. We willen dat alle Zaankanters werken en participeren naar vermogen en zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat kan alleen in een gezond economisch klimaat. Ondernemers en onderwijsinstellingen zijn daarin onmisbaar. Werken en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zaanstad investeert daarom met partners in regionaal verband in ruimte voor werk en ondernemen, en in een goede verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn veel verschillende organisaties aan zet om de werkgelegenheid in Zaanstad te laten groeien, zoals ondernemers, werknemers, onderwijs- en kennisinstellingen, en overheidsorganisaties in de regio. De gemeente zorgt vooral voor het verbinden van deze partners, het faciliteren van goede initiatieven en gericht investeren. 

Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Lukt dat niet, dan stimuleert Zaanstad hem of haar zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere werk. Mensen die langdurig niet kunnen deelnemen aan werk wordt gevraagd een bijdrage aan de stad te leveren. Zo nodig is er een vangnet. 

Zaanstad regisseert en faciliteert waar het gaat om de relatie tussen economie en onderwijs om zo gewenste ontwikkelingen te stimuleren en aan te jagen. Als uitvoerder is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van uitkeringen en handhaving. Bij de bemiddeling van werklozen door een uitzendbureau is de gemeente opdrachtgever.

In het najaar van 2015 behandelt de raad de Strategische Agenda Werkgelegenheid, die zeven ambities bundelt. Deze onderwerpen komen in de hierna volgende paragrafen aan de orde.

1.	Versterken van de economische structuur door passende vestigingsruimte aan te bieden
2.	Behoud van bestaande bedrijven en aantrekken van nieuwe bedrijven
3.	Het midden- en kleinbedrijf tot motor van de lokale economie maken
4.	Stimuleren van sociale innovatie door ondernemers
5.	Bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en lokale arbeidsmarkt
6.	Bemiddeling verzorgen naar werk voor werknemers die extra begeleiding nodig hebben
7.	Verbeteren van ons beleid door meer kennis en inzicht

Terugblik

Het afgelopen jaar is de landelijke economie verder gegroeid, wat nieuwe mogelijkheden schept voor economische groei en kansen biedt voor bedrijven en inwoners. Aan de hand van de Economische Structuurvisie en de Strategische Agenda Werkgelegenheid investeert Zaanstad in kansen voor ondernemers en (toekomstige) werknemers.

In 2016 hebben zich meer bedrijven gevestigd in Zaanstad, wat onder meer te zien is aan de stijgende vraag naar kantoorruimte en de teruglopende leegstand. Met de transformatie van bedrijventerreinen is een start gemaakt, waardoor een betere verhouding ontstaat tussen vraag en aanbod. Daarnaast zijn we in gesprek met bedrijven over thema’s als duurzaamheid, de toeleiding naar werk en andere voorwaarden die de aantrekkelijkheid van de regio verhogen. De eerste resultaten hiervan zijn veelbelovend en vragen om een structurele aanpak binnen het vestigingsklimaat.

Het toerisme in de regio blijft verder groeien. De gemeente Zaanstad speelt in op de kansen die dit biedt en dit is terug te zien in de toename van de binnenlandse en buitenlandse bezoekers die Zaanstad steeds vaker weten te vinden.

Ondanks de positieve economische ontwikkeling, zien we ook dat niet iedereen van deze groei profiteert. Dit is zichtbaar in zowel de vraag naar als het aanbod van arbeid. Er zijn in toenemende mate vacatures in de techniek die moeilijk invulbaar zijn. Aan de andere kant is het aantal huishoudens in Zaanstad dat een uitkering nodig heeft om in levensonderhoud te voorzien weer toegenomen. De groei hiervan is minder groot dan de voorgaande jaren.

Binnen de Zaanse arbeidsmarkt lijkt een mismatch te ontstaan tussen vraag en aanbod. De sectoren waarin arbeidsplaatsen verdwijnen worden weliswaar gecompenseerd door sectoren waar (meer) arbeidsplaatsen worden gecreëerd, maar de gevraagde vaardigheden en kennis verschillen. Hierdoor kunnen ontslagen medewerkers niet zomaar in nieuwe groeisectoren instromen.

Binnen het Programma Participatie is gewerkt aan het verkleinen van deze mismatch. Onder meer door te investeren in het ontwikkelen van de vaardigheden van de mensen die aan de kant staan, waardoor ze zelf beter in staat zijn om mogelijkheden op de arbeidsmarkt te benutten. Tijdelijk werk en werkervaringsplaatsen zijn hierbij cruciaal. Aan de andere kant hebben we gewerkt aan een werkgeversbenadering die aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de vraag naar arbeid van werkgevers.