Programma/Omschrijving

Product / Doel van de subsidie

Subsidieregeling

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Ontvanger

Programma 1 Jeugd en Zorg

Kinderopvang

Stimuleren van doorlopende leerlijnen en betere aansluiting op het basisonderwijs, voorkoming onderwijsachterstanden.

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen

339

   946         

926

Divers

Jeugdbeleid

Bestraffen grensoverschrijdend gedrag en verzorgen van publieksvoorlichting

ASV/begrotingssubsidie

0

0

45        

Halt Nederland

Volksgezondheid

Verzorgen van (preventieve) gezondheidszorg en publieksvoorlichting

ASV/begrotingssubsidie

225

114

61

GGD Zaanstreek/
Waterland

Maatsch.opvang/verslavingszorg

Totaal

2.908

Hulpverlening aan bewoners met psychische problemen

ASV/begrotingssubsidie

762

0

762

Stg. Parnassia

Activiteiten o.h.g.v. OGGZ/in beeld houden van de doelgroep/ begeleiden zodat acceptatie ontstaat van passende zorg

ASV/begrotingssubsidie

125

0

125

GGD Zaanstreek/Waterland

Verminderen en voorkomen dakloosheid, tegengaan overlast en bevorderen maatschappelijke participatie en rehabilitatie

ASV/begrotingssubsidie

1.537

0

1.879

Leger des Heils

Activiteiten o.h.g.v. woonbegeleiding van jongeren

ASV/begrotingssubsidie

0

0

73

Ribw

ASV/begrotingssubsidie

0

0

-52

Brijderstg.

Vrouwenopvang

Totaal

1.899

Stimuleren van projecten en activiteiten gericht op het beëindigen van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Subsidieregeling Regio aanpak Veilig Thuis 2016-2018

1.009

0

1.047

Blijf van mijn lijf huis

119

0

-60

Context

25

0

0

Artant

502

0

26

GGD Zaanstreek/Waterland

52

0

25

SMD

60

0

64

Reclassering Ned.

0

0

135              

Brijderstg.

Beschermd wonen

Totaal

9.182

Wonen in een instelling met toezicht en begeleiding

ASV/begrotingssubsidie

7.478

0

7.795

RIBW Zaanstreek/Waterland

ASV/begrotingssubsidie

162

0

163

Stg. De Zorgcirkel

ASV/begrotingssubsidie

395

0

175

Stg. Odion

ASV/begrotingssubsidie

704

0

747

Stg. Parnassia Groep

ASV/begrotingssubsidie

43

0

0

Landzijde

Overige taken Wmo

Ondersteunen van bewoners met een beperking

ASV/begrotingssubsidie

1.091

1.200

1.107

Mee Amstel en Zaan

ASV/begrotingssubsidie

15

0

0

Alzheimer Nederland

ASV/begrotingssubsidie

45

0

-9

Saen Professionals

ASV/begrotingssubsidie

33

0

-2

Leger des Heils

Ondersteunen slachtoffers van het verwerken van verkeersongevallen, misdrijven en calamiteiten

ASV/begrotingssubsidie

26

27

27

Slachtofferhulp

Diverse activiteiten i.h.k.v. de Wmo

ASV/begrotingssubsidie

0

0

79

RCO de Hoofdzaak

ASV/begrotingssubsidie

0

0

-5

Reakt

Jeugdteams

Totaal

1.057

ASV/begrotingssubsidie

570

0

0

GGD, Weerpad

ASV/begrotingssubsidie

0

0

5

GGD Zaanstreek-Waterland

ASV/begrotingssubsidie

1.477

0

0

Spirit

ASV/begrotingssubsidie

738

0

0

Jeugdzorg Amstelland

ASV/begrotingssubsidie

977

0

0

Lucertis

ASV/begrotingssubsidie

639

0

0

GGD, Noorderhoofdstr

ASV/begrotingssubsidie

0

0

21

SMD

ASV/begrotingssubsidie

61

0

0

Thuiszorg Zaanstreek

ASV/begrotingssubsidie

143

0

0

Prinsenstichting

ASV/begrotingssubsidie

907

0

0

GGD, Straathoekwerk

ASV/begrotingssubsidie

35

0

0

Opbouw de – Lijn 5

ASV/begrotingssubsidie

0

0

227

Samenwerk.verband

ASV/begrotingssubsidie

31

0

0

GGD, Videohome

ASV/begrotingssubsidie

530

0

0

GGD, Opvoedondersteun

ASV/begrotingssubsidie

401

0

0

GGD, Centra Jong

ASV/begrotingssubsidie

147

0

0

GGD, Voorzorg

ASV/begrotingssubsidie

0

0

-94

Schoolmaatsch.werk

ASV/begrotingssubsidie

275

0

227

Stg. Altra

ASV/begrotingssubsidie

0

0

-3

Halt

Totaal  1 Jeugd en zorg

21.678

17.333

15.516

Programma 2 Werk, inkomen en economie

Toerisme

Varen op de Zaan (Zaanhopper)

ASV/begrotingssubsidie

0

25

0

Economie

Vestigingsklimaat bedrijven

ASV/begrotingssubsidie

50

100

100

Stg. Marketing Zstreek

Vestigingsklimaat bedrijven

ASV/begrotingssubsidie

15

30

30

Stg.Binnenstadsmanagement

Vestigingsklimaat bedrijven

ASV/begrotingssubsidie

29

34

30

Parkmanagement Z’stad (Stipaza

Vestigingsklimaat bedrijven

ASV/begrotingssubsidie

60

0

0

Zon

Duurzaamheidsonderzoeken

ASV/begrotingssubsidie

0

0

25

Ahold

Activering

exploitatie

Roa

266

0

0

Opvang nieuwkomers

exploitatie

         85

0

0

Versterken relatie werkgevers

Leerwerkstaat

ASV/begrotingssubsidie

0

0

9

Gem. Purmerend

Kinderopvang

ASV/begrotingssubsidie

0

0

11

Divesre

Proj. Ontsl. werkzoekenden

ASV/begrotingssubsidie

0

0

20

Diverse

Sociale werkvoorziening

Bijdrage Baanstede/overige WSW – organiseren beschut werk

ASV/begrotingssubsidie

12.224

11.649

12.312

Baanstede

Totaal  2 Werk, Inkomen en Economie

12.729

11.838

12.537

Programma 3 Maatschappelijke Voorzieningen

Bibliotheek

Het mogelijk maken dat zowel boeken, tijdschriften als muziekdragers beschikbaar zijn voor de Zaankanters, om zo kennisvergaring en interesses aan te wakkeren.

ASV/begrotingssubsidie

2.724

2.838

2.813

De Bieb

Verzorgen op lokaal niveau publieke mediadiensten (radio,tv,internet)

ASV/begrotingssubsidie

88

88

88

Radio Omroep Zaanstad

Overig Kunst en Cultuur

ASV/begrotingssubsidie

20

20

20

De Weiver

ASV/begrotingssubsidie

20

20

20

Uitleenfaciliteiet Kleurrijk

Podiumkunsten

Aanbieden van kwaliteitsfilms

ASV/begrotingssubsidie

173

173

173

Filmtheater De Fabriek

School/pop- en cultuurpodium

ASV/begrotingssubsidie

375

383

383

De Flux

Kwaliteitspodium voor podiumkunsten en musici/cultureel startpunt theater en jeugd/thuispodium cult.ver./aanjagen cult.ontw./organis. Evenementen en bijeenk

ASV/begrotingssubsidie

2.474

2.470

2.470

Het Zaantheater

Cultuurparticipatie

Cultuurbevorderende (samenwerkings) projecten/
cultuureducatie in vrije tijd/cultuureducatie in en om school

ASV/begrotingssubsidie

1.730

1.731

1.731

Fluxus

Amateuristische kunstbeoefening en kleine culturele org.

Subsidieregeling amateurkunst en culturele activiteiten

235

235

229

Diverse

Diverse instellingen die op het gebied van cultuurpart. aanvragen

ASV/begrotingssubsidie

-40

136

21

Diverse

Evenementen

Organiseren van diverse evenementen

Subsidieregeling Evenementen
Zaanstad

352

287

313

Diverse

Beeldende kunst en vormgeving

Exploitatie

ASV/begrotingssubsidie

6

16

6

Stg. Art

Musea

Uitvoeren taken Museumregister/ beheren collectie/aantrekkelijk maken van ZM

Beheer gemeentelijke collecte

ASV/begrotingssubsidie

ASV/begrotingssubsidie

833

11

883

11

848

11

Zaans Museum

Zaans Museum

Versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad

ASV/begrotingssubsidie

158

0

0

Zaanse Molen

Beheer van ZOV collecte en expl. Honig Breethuis

ASV/begrotingssubsidie

34

34

29

Honig Breethuis

ASV/begrotingssubsidie

0

0

11

Zaanse Schans

Monet atelier

ASV/begrotingssubsidie

0

50

50

Monet atelier

Museum Hembrug

ASV/begrotingssubsidie

0

0

258

Museum Hembrug

Sport

Verhogen van sportdeelname van bewoners d.m.v. stimuleren van sportactiviteiten

Subsidieregeling Meedoen in sport

748

509

515

Diverse

Sportvoorzieningen/Sport-hallen

ASV/begrotingssubsidie

0

39

39

Stg. Volleyhal

Impuls Breedtesport

ASV/begrotingssubsidie

0

43

28

ASV/begrotingssubsidie

0

0

-2

Sportservice

ASV/begrotingssubsidie

106

20

0

Diverse

Behartigen van belangen van vluchtelingen en asielzoekers

ASV/begrotingssubsidie

84

869

632

Stg. Vluchte-lingenwerk

Maatschappelijke initiatieven

Ondersteunen van vrijwillige inzet , uitvoering van Buuv.nu / ondersteuning van vrijwilligers(organisaties)

ASV/begrotingssubsidie

193

483

356

Stg. SMD

Vrouwenemancipatie

ASV/begrotingssubsidie

0

0

-4

Bvo

Diverse WZ activiteiten

ASV/begrotingssubsidie

0

0

-10

Stg. Welsaen

Ondersteunen van initiatieven van jongeren

ASV/begrotingssubsidie

144

0

165

Stg. Raaz

Stimuleren en waarderen van vrijwilligersact.  m.b.t. de Wmo en waarderen herdenkingsactiviteiten

Subsidieregeling Vrijwilligers- en herdenkingsactiviteiten

130

195

119

Diverse

Vrije jeugdvorming

ASV/begrotingssubsidie

0

0

14

Diverse

Accommodaties maatschappelijke participaties

Zaanse buurthuizen te ondersteunen zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven in de wijk.

Subsidieregeling Buurthuizen

220

0

265

Diverse

Onderwijs

Lokaal onderwijsbeleid

ASV/begrotingssubsidie/
/Subsidieregeling gehar- moniseerde voorschoolse
voorzieningen

5.798

5.006

4.813

Diverse

Volwasseneneducatie

ASV/begrotingssubsidie

922

0

949

Diverse

Leerlingzaken

ASV/begrotingssubsidie

16

0

0

Totaal  3 Maatschappelijke voorzieningen

17.554

16.539

17.353

Programma 4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

Monumenten

Diverse monumenten - participatie erfgoed

Subsidieregeling Instandhouding
Erfgoed Zaanstad

173

220

217

Diverse

Inverdan algemeen

Verbetering gevels

Subsidieregeling verbetering aan gevels in centrum

49

0

0

Diverse

Hembrugterrein

ASV/Subsidiebegroting

0

0

144

Stg. Vrij Glas

Wonen

Bijdrage SRA regionaal

30

0

0

Totaal 4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

252

220

361

Programma 5 Milieu en duurzaamheid

Milieu

Verbetering luchtkwaliteit

Subsidieregeling luchtkwaliteit

1.390

0

0

Diverse

ASV/Subsidiebegroting

0

37

64

Diverse

Klimaat

Uitvoeren van Zaanse energie agenda

Subsidieregelingen oplaadpunten/ energiezuinige woning

1.411

0

0

Diverse

Subsidieregelingen energiezui-nige woning/Nul op de Meter/Fundering NOM

0

130

-420

Diverse

Totaal  5 Milieu en duurzaamheid

2.801

167

-356

Programma 6 Beheer buitenruimte

Funderingsherstel

Stimuleren van woningeigenaren om funderingsonderzoek te laten verrichten

Subsidieregeling funderingsonderzoek

327

226

 82

Diverse

Natuur- en Milieueducatie

Beheer accommodaties NME

ASV/begrotingssubsidie

499

499

499

Stg. Natuur- en Milieueducatie

Groen en speelplaatsen

Bijdragen aan het onderhoud

ASV/begrotingssubsidie

204

211

206

Stg. Zaanse Schans en Wilhelminapark

Begraven en Begraafplaatsen

Onderhoud begraafplaatsen

ASV/begrotingssubsidie

0

45

12

Diverse

Totaal 6 Beheer buitenruimte

1.030

981

799

Programma 7 Beleid en handhaving

Beleid en handhaving

Voorkomen en bestrijden van discriminatie

ASV/begrotingssubsidie

113

134

114

Bureau discriminatiezaken

Totaal 7 Veiligheid en handhaving

113

134

114

Totaal 8 Burger en bestuur 

0

0

0

Totaal  9 Financiën

0

0

0

Eind totaal

56.157

47.212

46.324