Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      R. Visscher-Noordzij, D. Emmer, J. Olthof
Verantwoordelijk directeur:   S. Tax

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een aantrekkelijke stad om samen te leven, om je te binden en te ontwikkelen. Het is een stad met goede maatschappelijke voorzieningen op maat, een sterk sociaal weefsel en veerkrachtige maatschappelijke infrastructuur. Zaanstad biedt nadrukkelijk ruimte voor creatieve, initiatiefrijke inwoners en maatschappelijke partners om hier vorm en inhoud aan te geven. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het versterken van de zelf- en samenredzaamheid.

Door met elkaar de schouders eronder te zetten en de mens centraal te stellen, blijft Zaanstad een aantrekkelijke woon-werkstad met een sterk sociaal weefsel. Daarin heeft de gemeente een belangrijke rol, maar vaker niet dan wel de hoofdrol. Het verschil kan de gemeente maken door partijen waar mogelijk de ruimte te geven om initiatiefrijk en ondernemend te zijn. Nieuwe arrangementen en verhoudingen met bewoners, ondernemers en instellingen moeten worden verkend. Wij willen samenwerken met verschillende grote en kleine partners aan plannen die passen bij de buurt en de tijd. Hierbij helpt het de regels en procedures te vereenvoudigen of te verminderen en deze met gezond verstand integraal toe te passen. 

Bij nieuwe allianties in de wijk hoort ook een nieuwe kijk op maatschappelijke accommodaties. Multimodaal gebruik, combinaties van maatschappelijk en commercieel ondernemen en nieuwe vormen van beheer en eigenaarschap vormen hierbij een uitdaging voor de gemeente om nieuwe allianties optimaal te faciliteren.

Terugblik

In 2016 is het definitieve ontwerp voor het Cultuurcluster gereed gekomen en zijn met de toekomstige gebruikers afspraken gemaakt over het organisatiemodel en het toekomstige beheer van het gebouw. Het afgelopen jaar is het evenementenbeleid geactualiseerd, met  meer aandacht voor inhoud en kwaliteit, voor onderlinge afstemming en samenwerking en voor de relatie met stadspromotie en toerisme. Ook is het cultuureducatie programma op de basisscholen verlengd tot 2020.

Na de mislukte couppoging in Turkije is met de Turks-Nederlandse gemeenschap nauw contact onderhouden om mogelijke spanningen te signaleren en te monitoren.

Eén van de gevolgen van de couppoging was de wens van veel ouders om hun kinderen van basisschool De Roos te halen. In samenwerking met de schoolbesturen is de gemeente erin geslaagd dit soepel te laten verlopen en zijn geen kinderen thuis komen te zitten.

Na de onrust in Poelenburg is in samenwerking met diverse organisaties in de wijk, sociale partners  en wijkbewoners van de gemeente een actieplan Poelenburg- Peldersveld opgesteld.

De hoge instroom vluchtelingen brengt een complexe nieuwe opgave met zich mee, in 2016 is de gemeente Zaanstad daarom met een integraal vluchtelingen programma gestart. De ambitie van een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet is vastgelegd in een integrale visie op de opvang en integratie van vluchtelingen. Centraal in deze aanpak staat dat iedereen meedoet door het verkrijgen van huisvesting, het leren van de taal, het volgen van een opleiding en het vinden van werk. Dit gebeurt niet na elkaar, maar zoveel mogelijk tegelijkertijd. Daarnaast heeft Zaanstad in 2016 verschillende (nood)opvanglocaties gerealiseerd. Samen met de grote aantallen betrokken inwoners en vrijwilligers hebben we asielzoekers in de (nood)opvangcentra zoveel mogelijk gestimuleerd actief mee te doen in de samenleving.

In 2016 heeft de gemeente samen met schoolbesturen een aantal belangrijke stappen gezet in de uitvoering van de Onderwijsagenda. Op acht thema’s werken de partijen nauw samen aan een verder versterking van de onderwijskwaliteit.

Zo hebben de betrokken partijen een gedeelde visie opgesteld voor het Zaanse Integrale Kindcentrum (IKC). Op twee locaties wordt dit in de praktijk gebracht in een IKC-proeftuin. Daarnaast hebben alle betrokken partijen een gezamenlijke definitie en inzet geformuleerd voor onderwijsachterstandenbeleid.

Ook is als gevolg van een versterkte aanpak, het aantal voortijdig schoolverlaters verder teruggedrongen.

Op het gebied van sport was 2016 een jaar waarin de resultaten van de inspanningen van de afgelopen tijd zichtbaar werden. Zo is onder meer het nieuwe trainingscomplex van AZ geopend en werd de ingebruikname van het Topsportcentrum ingeluid met het EK-kwalificatietoernooi volleybal.