Groep
Productgroep
Programma

Bruto-
uitgaven
begroting

Bruto-
uitgaven
realisatie

Netto-
uitgaven
begroting

Netto-
uitgaven
realisatie

Bedrijfsmiddelen

Parkeren

175

0

175

0

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

175

0

175

0

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

150

276

150

276

06 Beheer buitenruimte

150

276

150

276

Handhaving

45

47

45

47

07 Veiligheid en handhaving

45

47

45

47

ICT

1.205

1.012

1.205

1.012

Facilitair

235

205

235

205

08 Burger en Bestuur

1.440

1.217

1.440

1.217

Totaal Bedrijfsmiddelen

1.810

1.540

1.810

1.540

Onderhoud

Fietsenstalling Centrum DAM

100

75

100

75

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

100

75

100

75

Zuiveringsinstallatie

0

70

0

70

05 Milieu- en duurzaamheid

0

70

0

70

Groen en Speelplaatsen

3.100

3.510

0

0

Waterhuishouding

700

1.037

0

0

Wegen en Verkeer

15.050

14.496

5.650

5.111

Civiel Wilhelminasluis

75

74

75

74

Civiel Zaanbrug

75

64

75

64

Civiel

3.400

3.332

3.400

2.564

06 Beheer buitenruimte

22.400

22.513

9.200

7.814

Totaal Onderhoud

22.500

22.657

9.300

7.958

Onderwijs

Onderwijs - IHP

5.300

3.402

5.300

2.675

Onderwijs - Overig

1.053

382

853

382

03 Maatschappelijke voorzieningen

6.353

3.784

6.153

3.057

Totaal Onderwijs

6.353

3.784

6.153

3.057

Sport

Sport - Sportvelden

1.009

985

1.009

985

Sport - Routekaart buitensport

1.209

942

1.073

806

Sport - Sporthallen

6.170

5.496

5.870

5.253

Sport - Sportpark de Omzoom

1.893

1.332

807

207

Sport - Zwembaden

5.000

2.944

5.000

2.944

03 Maatschappelijke voorzieningen

15.281

11.699

13.759

10.195

Totaal Sport

15.281

11.699

13.759

10.195

Tarief

Riolen

13.347

11.516

13.347

11.514

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

250

107

250

107

06 Beheer buitenruimte

13.597

11.623

13.597

11.621

Totaal Tarief

13.597

11.623

13.597

11.621

Vastgoed

Cultuurhuis

1.200

1.218

1.200

1.218

Vastgoed

770

557

770

557

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

1.970

1.774

1.970

1.774

Totaal Vastgoed

1.970

1.774

1.970

1.774

Erfpachtterrein

0

19.996

0

19.996

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

0

19.996

0

19.996

Totaal investeringen

61.511

73.074

46.589

56.141

Groep
Productgroep

Toelichting op afwijkingen > € 100.000

Bedrijfsmiddelen  - Parkeren

De handhelds en systeem zouden eind 2016 geleverd worden, maar vanwege leverantieproblemen bij Sigmax worden deze pas eind januari begin februari geleverd

Bedrijfsmiddelen -  stadsbeheer

Bij de najaarsrapportage is de bijstelling (naar beneden) te hoog geweest. De vervanging van 4 groen bedrijfswagens heeft toch plaatsgevonden waarvan werd geacht dat dit in 2017 zou plaatsvinden.

Bedrijfsmiddelen -  ICT

De investering in de Multi-functionele printers (MFP’s) wordt verschoven naar begin 2017.

Onderhoud - Wegen en Verkeer

 In 2016 is in totaal 228.000 m² aan wegen vernieuwd. Een areaal van 267.000 m² moet jaarlijks worden vervangen om de onderhoudsachterstanden niet verder te laten toenemen. In 2016 zijn dus de onderhoudsachterstanden voor wegen met 31.000 m² toegenomen. Dit staat gelijk aan een bedrag van € 1,5 mln. De reden van deze onderbesteding is in het programma Beheer Buitenruimte nader toegelicht.

Onderhoud - Civiel

De netto afwijking wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten direct door het programma zijn gedekt.

Onderwijs - IHP

De neerwaartse bijstelling in de uitvoering van het IHP wordt onder meer veroorzaakt door juridische procedures. De RvS heeft een streep door de plannen gehaald voor de Overtuinen en de zitting van De Werf heeft in januari pas plaatsgevonden, er is nog geen uitslag bekend. Bij een aantal andere projecten nemen de voorbereidingen meer tijd in beslag dan gedacht. De grote opgave binnen de gestelde te krappe VNG budgetten vraagt om extra tijd en creativiteit van zowel de schoolbesturen als de gemeente.

Onderwijs - Overig

Het voor het Voortgezet onderwijs bestemde budget heeft niet geleid tot realisatie in 2016 en wordt betrokken bij de in 2017  ingediende OHP aanvraag van het St.Michaël College.

Sport - Routekaart buitensport

De hockeyvelden van de Kraaien zullen betrokken worden in de verhuizing van de Kraaien naar de Fortuinlaan.

Sport - Sporthallen

Het project Sporthal De Koog  is nog niet volledig afgerond: In 2017 vindt nog nazorg plaats. Deze heeft betrekking op de buitenruimte, de inrichting van de gymzalen, de financiële afwikkeling met de bouwer en de realisatie van de Wall of Fame. De verwachting is dat medio 2017 het project afgerond is.

Sport - Sportpark de Omzoom

Het sportpark is in september 2016 in gebruik genomen. In 2017 wordt nog een aantal werkzaamheden  verricht om het project af te ronden

Sport - Zwembaden

Het slopen van de oude accommodatie van de Crommenije en het bouwrijp maken van de grond heeft meer tijd in beslag genomen waardoor de  start van de bouw later heeft plaats  gevonden dan aanvankelijk gepland.

Tarief - Riolen

 In 2016 is in de begroting een investering opgenomen voor de vervanging van riolering van  
€ 16,3 mln. Eind 2016 is een bedrag van € 11,5 mln tot besteding gebracht en van de geplande vervanging van 20 km is 17,4 km gerealiseerd. De reden van deze onderbesteding is in het programma Beheer Buitenruimte nader toegelicht.

Tarief - Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

De aanschaf van 2 voertuigen is uitgesteld.

Vastgoed

Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van geplande investeringen voor het Zaantheater met een jaar. 

Erfpachtterrein

Aankoop grond Hoogtij