Inleiding
Via de paragraaf Grondbeleid geeft de gemeente aan hoe het grondbeleid wordt ingezet om de bestuurlijke doelstellingen te realiseren.

Kader
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) stelt de volgende eisen aan de paragraaf:

  • een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
  • een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid uitvoert;
  • een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  • een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  • de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken.

In de Financiële Verordening van de gemeente Zaanstad is opgenomen dat daarnaast de volgende
onderdelen in de paragraaf grondbeleid moeten worden opgenomen;

  • de totaal geraamde kosten en opbrengsten van de actieve gemeentelijke grondexploitaties;
  • de ontwikkeling van de grondprijzen;
  • de ontwikkeling van de reserves van grondzaken.

Visie op en wijze van het grondbeleid
In de begroting  2015 heeft de gemeente Zaanstad haar grondbeleid beschreven.
Hierbij is tevens aangegeven dat de rapportage over het grondbeleid via de begroting en jaarrekening loopt en dat alleen wijzigingen in het beleid worden toegelicht.
Aangezien het bestaande grondbeleid van de gemeente Zaanstad wordt voortgezet, kan worden volstaan met een verwijzing.

Ontwikkeling van de ARG

2016

2017

2018

2019

2020

Beginsaldo ARG

9.032

9.673

8.224

8.132

8.033

Grondexploitatie

0

0

1

0

0

Exploitatieovereenkomsten

151

32

5

1

7

Te treffen voorzieningen

+1.352

-181

-98

-100

-102

Saldo ARG

10.535

9.524

8.132

8.033

7.939

ondergrens ARG 75%

4.934

4.934

4.934

4.934

4.934

bovengrens ARG 125%

8.224

8.224

8.224

8.224

8.224

Benodigd weerstandvermogen

6.579

6.579

6.579

6.579

6.579

Afdracht/bijdrage ARG

862

1.299

0

0

0

Het eindsaldo van de ARG zou volgens de tabel voor 2016 uitkomen op € 10,5 mln. Vanuit de risico inventarisatie bij het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 17.1 is een benodigd weerstandsvermogen van € 6,6 geraamd. Dit betekent dat het saldo van de ARG boven de bovengrens van 125% uit komt. In de begroting 2016 is voor de vrijval het bedrag van € 0,9 mln. opgenomen. Dit is het bedrag wat bij het MPG 17.1 en jaarrekening 2016 werd genoemd. Dit bedrag is nu verwerkt in de jaarrekening 2016. Voor meer informatie wordt verwezen naar het MPG 17.1.