Het Handhavingsprogramma 2016 is uitgevoerd, waarmee uitvoering is gegeven aan het meerjarige Handhavingsbeleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2016-2018 In het onderstaande overzicht zijn de resultaten van een aantal handhavingsthema’s vermeld.

Handhavingstaak

Indicator

Resultaat
2016

Resultaat
2015

Veilig uitgaan

Toezicht en handhaving horeca

aantal periodiek gecontroleerde horeca inrichtingen

171

126

Toezicht en handhaving horeca

aantal meldingen over evenementen

59

-

Toezicht en handhaving horeca

aantal controles sluitingstijden

13

47

Toezicht en handhaving verkoop en verstrekken alcohol (DHW)

aantal leeftijd controles slijterijen en supermarkten  

172

160

Toezicht en handhaving horeca

aantal aankooppogingen bij  para commerciële inrichtingen met minder jarige testkopers

10

111

Openbare ruimte

Onjuist aangeboden afvalzakken

aantal verstuurde € 127 brieven

961

691

Fout en hinderlijk parkeren

aantal ontvangen meldingen parkeeroverlast  totaal aantal opgelegde parkeerboetes
aantal opgelegde parkeerboetes blauwe zone

445
6.773
753

524
7.760
1.125

Betaald parkeren

aantal opgelegde naheffingsaanslagen
betalingsbereidheid

15.947
95,1%

16.170
94,3 %

Toezicht op Digitaal opkoperregistratie

aantal uitgevoerde controles registratiesysteem opkopers

59

35

Bestaande bouw en ruimtelijke ordening

Brandveilig gebruik bouwwerken

aantal reguliere  uitgevoerde controles bij bouwwerken  met een  gebruiksmelding en gebruiksvergunning categorie A,B en vergunningplicht C
aantal reguliere  uitgevoerde controles bij bouwwerken met een gebruiksmelding categorie C, D en algemeen gebruik
aantal uitgevoerde controles via zelftoezicht

210

227

50

225

220

96

Funderingen

aantal bouwblokken in monitoring

3.582

3.061

Caravanstallingen

aantal gecontroleerde caravanstallingen

6

9

Openbaar water

Toezicht vaarregels Zaans water

aantal procedures n.a.v. toezicht op locaties zonder ligplaats

44

50

Toezicht vaarregels Zaans water         

aantal keren begeleiding bijzonder transport

22

Meldingen

aantal ontvangen meldingen bestaande bouwen, ruimtelijke ordening en  horeca

360

331

aantal ontvangen WOB aanvragen

37

12

Veilig uitgaan
In 2016 zijn meer horeca inrichtingen gecontroleerd dan in 2015 (171 t.o.v. 126). In 2016 is extra aandacht besteed aan de commerciële horeca-inrichtingen (cafés en bars). Dit om te zorgen dat deze minder overlast veroorzaken voor de omgeving. De controles waren gericht op geur, geluid, sluitingstijden, aanwezigheid leidinggevende en schenken van alcohol. Nauwe samenwerking met de politie en een steviger aanpak van overtreders heeft effect gehad (enkele voorzieningen zijn tijdelijk gesloten). Het naleefgedrag van de horeca laat langzaam verbetering zien.

De meldingen van overlast van evenementen werden voornamelijk veroorzaakt door twee locaties op het Hembrugterrein. Maar op deze locaties waren het niet steeds de evenementen van de eigenaren zelf die voor overlast zorgde. Er werden op deze locaties ook evenementen door anderen georganiseerd. Op deze locaties zijn dan ook de meeste geluidsmetingen uitgevoerd bij evenementen. N.a.v. deze metingen was het niet noodzakelijk om handhavingstrajecten op te starten.
Bij 7 horeca inrichtingen werden overtredingen geconstateerd van de sluitingstijden. De resultaten van deze controles (13)  worden gebruikt om een globaal beeld te krijgen van de naleving van het horeca convenant. Op basis hiervan zal in 2017 gericht worden gecontroleerd op de sluitingstijden, zoals afgesproken in het convenant.

In 2016 is een steekproef gehouden met jonge testkopers om, bij de in 2015 gecontroleerde supermarkten en snackbars, alcohol te kopen. Er zijn in totaal 6 supermarkten 1 lunchroom, 2 snakbars en 1 avondwinkel gecontroleerd. Bij de 2 snackbars en de avondwinkel lukte de aankooppoging, deze inrichtingen zijn aangeschreven. Op basis van deze resultaten zal in 2017 weer met jonge testkopers worden geprobeerd alcohol te kopen, maar dan in snackbars, avondwinkels en buurthuizen.

Toezicht Openbare ruimte en verkeersveiligheid
In 2016 is er in heel Zaanstad actief ingezet op toezicht op afvaldumpingen. Dit heeft geleid tot een forse  toename in het aantal onjuist aangeboden afvalzakken die zijn opgeruimd en waarvan de eigenaar is gevonden (961). Dit heeft er toe geleid dat er ook meer zogenaamde ‘€ 127 brieven’ zijn verstuurd dan in 2015 (691).
In 2016 is er actief toezicht ingezet op tweedehands opkopers. In totaal zijn er (59) controles uitgevoerd om na te gaan of de registratiesysteem van tweedehands opkopers aan de geldende regelgeving voldeden. Dat is een toename 32% van ten opzichte van 2015. Samen met de politie is er een top 5 van ondernemers gemaakt welke prioriteit hebben. Die ondernemers worden ook het meeste gecontroleerd. Twee ondernemers hebben een dwangsom opgelegd gekregen, omdat zij hun producten niet goed of helemaal niet registreerden. Recent zijn er ook gestolen telefoons in beslag genomen bij een ondernemer.

Het aantal opgelegde boetes op foutparkeren (Mulderovertredingen) is in 2016 met 10% gedaald tot 6.020. De gemeente heeft in 2016 meer ingezet op preventie en oplossingsgericht werken. Het gevolg hiervan is dat er minder boetes zijn uitgeschreven. Doordat de betalingsbereidheid is gestegen van 94,3% naar 95,1% is het aantal opgelegde naheffingsaanslagen (licht) gedaald van 16.170 in 2015 tot 15.947 in 2016. Belangrijke oorzaken van de daling in naheffingsaanslagen zijn o.a.:

  • Meer parkeerders zijn bereid voor het parkeren te betalen wat terug te zien is in een verhoging van de opbrengsten parkeerautomaten en bel parkeren, maar een lager aantal opgelegde naheffingsaanslagen parkeerbelasting.
  • Het fiscaal parkeerregime (betaald parkeren) aan de Zuiddijk en Oostzijde is per 1 oktober 2016 gestopt. Aan de Zuiddijk is een blauwe (parkeerschijf)zone gerealiseerd.
  • Omdat vluchtelingen in 2016 tijdelijk bivakkeerden in het Veldpark is deze kermis rond Koningsdag verplaats naar locatie Burcht. Dit scheelde een week naheffingsaanslagen.

Toezicht en handhaving (brandveilig)gebruik bestaande bouw

De controles brandveiligheid zijn conform uitgevoerd door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). In totaal zijn er 437 controles van de 463 geraamde controles uitgevoerd wat overeenkomt met (94%). Van de gecontroleerde bouwwerken voldeed 87% bij de eerste controle aan de geldende regels. Bij 13% van de gecontroleerde bouwwerken was een (her)controle nodig.In de controlefrequentie wordt niet met kalenderjaren gewerkt waardoor een schommelingen optreedt in de aantallen tussen 2015 en 2016.

In 2016 heeft de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland de zelfcontrole wederom ingezet bij bouwwerken met meldingsplicht met een risicoklasse C en D. Er zijn 50 eigenaren benaderd om een vragenlijst in te vullen, waarmee ze hun pand op een aantal belangrijke onderwerpen zelf konden controleren op de mate van brandveiligheid. De ingevulde checklist moesten zij terug sturen. 49 Eigenaren hebben gereageerd  (= 98%). In 2015 waren er 100 eigenaren benaderd en daarvan hadden er (82%) gereageerd.

Bij 36% van bouwwerken is een steekproef gehouden. Tijdens de steekproef bleek dat de ingevulde vragenlijsten overeen kwamen met de werkelijkheid. Drie eigenaren die hadden aangegeven dat zij aan een maatregel niet voldeden hebben na overleg alle gebreken opgelost. Het project Zelftoezicht Zaanstad 2016 heeft bewezen een middel te zijn om (brand)veiligheid onder de aandacht te blijven brengen van eigenaren.

Het aantal bouwblokken in monitoring vanwege (potentiele) funderingsproblemen neemt toe omdat de projecten in de openbare ruimtes (qua grootte en aantal) toenemen. Dat is ook in lijn met het beleid t.a.v. funderingen. Met het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingen wordt de focus gelegd op de panden die het snelst zakken of die bouwkundig de grootste risico’s lopen.) Eind december 2016 had de gemeente 3.582 bouwblokken in de monitoring. Van de speciale projecten die opgenomen zijn in het Handhavingsprogramma 2016 heeft handhaving op woonboten incidenteel plaatsgevonden, in afwachting van nieuw beleid op dit thema. Het project caravanstallingen is in 2016 uitgevoerd. Alle buiten caravanstallingen zijn meerdere keren bezocht en eigenaren van de caravanstallingen zijn geïnformeerd dat zij aan de geldende regels moesten voldoen. In 2012 is de gemeente gestart met een lijst van 35 caravanstallingen. Daarvan waren er in totaal 7 die niet aan het huidige beleid voldoen. Eén caravanstalling voldeed eind 2015 al aan de regels en het beleid en 6 voldeden er nog niet aan. Vijf eigenaren hebben in 2016 maatregelen getroffen om aan de geldende regels te voldoen door de caravans naar binnen te verplaatsen of deze door de eigenaar weg te laten halen. Eén eigenaar van een caravanstalling krijgt een last onder dwangsom opgelegd in 2017.

Toezicht en handhaving openbaar water
In 2016 is ingezet op de bestuursrechtelijke handhaving van het illegaal innemen van ligplaatsen. In totaal zijn er 77 controles uitgevoerd die hebben geleid tot 44 procedures. In veel gevallen is de ongewenste situatie opgelost na aanleiding van een gesprek met de eigenaar. Daarmee is het aantal procedures in 2016 iets afgenomen ten opzichte van het aantal procedures in 2015 (50).
Alle aanvragen voor begeleiding van een bijzonder of gevaarlijk transport zijn opgepakt. In totaal zijn 22 transporten begeleid. In 2016 is in een aantal weekenden een steekproef gehouden gericht op snelheidscontrole. Vanaf een patrouilleboot zijn schippers gewaarschuwd om snelheid te matigen en tegelijktijdig werden de schippers gecontroleerd op het aanwezig hebben van reddingmaterialen. Er hebben zich geen incidenten  voorgedaan als gevolg van snelheidsovertredingen.
In 2016 hebben de Boa’s van de afdeling Straattoezicht periodiek controles uitgevoerd op de bruggen. Met hun aanwezigheid werd voorkomen dat voetgangers, fietsers en automobilisten de rode lichten van de bruggen negeerde. Er is er een intensieve voorlichtingscampagne gestart om het gedrag van voetgangers, fietsers en automobilisten te proberen te beïnvloeden. Onder een aantal bruggen zijn spandoeken opgehangen met de tekst: Stoplichten en slagbomen zijn er voor jou, goed dat je wacht. Wanneer de brug dan omhoog ging konden de voetgangers, fietsers en automobilisten dit lezen. Naast deze spandoeken waren er ook YouTube filmpjes gemaakt om o.a. te laten zien wat mensen allemaal nog doen wanneer het licht op rood gaat. Het naleefgedrag liet tijdens de campagne en toezichtmomenten een verbetering zien.

Toezicht en handhaving Kinderopvang
De GGD Zaanstreek-Waterland houdt voor de gemeente Zaanstad toezicht op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Alle geplande controles zijn door de GGD uitgevoerd. De Inspectie van het Onderwijs heeft eind 2016 aangegeven dat wij onze A-status mogen behouden en dat wij voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Dit betekent dat in 2016 intensiever toezicht- en handhaving is gehouden op de kinderopvang, met name bij opvanglocaties die noodzakelijke maatregelen niet of te langzaam regelen. Om deze nieuwe maatstaf vol te houden zal de intensivering ook in 2017 structureel worden aangehouden.

Aandacht voor meldingen van burgers.
In 2015 zijn er 195 meldingen Bouw en RO ontvangen en in 2016 is dat aantal gestegen tot 224. Dat is een lichte stijging van 13 %. Het aantal ontvangen meldingen horeca (136) is gelijk gebleven ten opzicht van 2014. Het systeem van Meldingen Openbare Ruimte is medio 2016 vereenvoudigd, zodat bewoners die overlast ervaren dat makkelijker kunnen melden. Alle verzoeken tot handhaving zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld. In 2016 hebben de jeugdboa’s nauw samengewerkt met diverse partners om de overlast van jongeren aan te pakken. Op diverse hotspot locaties hebben de Boa’s toezicht gehouden en waarschuwingen uitgedeeld. In totaal zijn er 6 bestuurlijke strafbeschikkingen uitgeschreven aan jongeren onder de 18 jaar op het in bezit hebben van alcohol op diverse hotspot locaties in de openbare ruimte. Dat is de helft minder dan in 2015. De jeugdboa’s delen veel meer waarschuwingen uit aan jongeren en gaan in gesprek met hen in plaats van het opleggen van een bestuurlijke strafbeschikking. In 2016 is het aantal meer meldingen van jeugdoverlast wel bijna verdubbeld (van 288 in 2015 naar 589). Dit heeft met name te maken met de incidenten die in Poelenburg plaatsvonden de tweede helft van 2016.  In 2016 zijn dubbel zoveel WOB verzoeken ontvangen dan in 2015. Door diverse partijen zijn artikel 51 vragen gesteld. De vragen gingen over het invoeren van het digitaal kenteken parkeren en de bezoekersapp,  in beslag genomen fietsen en het bekogelen van bussen van Connexxion.

Aandacht voor preventie en burgerparticipatie
In 2016 is een start gemaakt met burgerparticipatie. Zo heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor beheerders van een WhatsAppgroep en is er in overleg met beheerders een buurtpreventiesticker gemaakt. Ook heeft de gemeente een beheerdersgroep voor alle Zaanse buurtAppgroepen opgericht. De gemeente zendt informatie naar deze groep. Dit kan bijvoorbeeld gaan over inbraakpreventietips, de laatste inbraakhotspots of het melden van verdacht gedrag.
Ook heeft de gemeente zich actief ingezet om het aantal deelnemers aan Burgernet te vergroten. In Poelenburg zijn een aantal gemeentelijke acties geweest om het aantal Burgernetdeelnemers te verhogen. Er is een huis-aan-huis werving geweest. Inwoners in een aantal wijken ontvingen een brief van de burgemeester met daarin de oproep om lid van Burgernet te worden en een informatieflyer van Burgernet. Deze huis-aan-huiswerving heeft voor 430 nieuwe leden (in heel Zaanstad) gezorgd.

Om  meer zichtbaar te zijn in de openbare ruimte hebben de Boa’s vier actiedagen georganiseerd in 7 Zaanse wijken. Tijdens de actiedag stonden de boa’s met een informatiekraam in de wijk. Burgers konden met hun vragen terecht bij de kraam. Tijdens een actiedag is met behulp van bewoners en verschillende gemeentelijke afdelingen een bank en een voetbaltafel in een wijk geplaatst. Ook heeft de gemeente samen met de kermisexploitanten een prikkelarme kermismiddag in Zaandam georganiseerd. Daarnaast is een pilot Facebook van start gegaan. Iedere week plaatse de gemeente een actueel onderwerp het werk van de boa’s op de gemeentelijke Facebookpagina. Er kwamen veel reacties van de burgers op de berichtjes. In 2017 zullen de boa’s Facebook als communicatiemiddel inzetten.

In 2016 is op diverse basisscholen les geven door boa’s en brugwachters over verkeersveiligheid en veiligheid rondom bruggen. De pilot ‘koffie drinken met de boa' was een succes. Zowel het koffie drinken met de boa als ook het les geven van kinderen op de basisschool gaat de gemeente in 2017 verder uitbreiden.