4   Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar onderstaande categorieën. Door gewijzigde regelgeving dienen per 1-1-2016 bepaalde gronden onder materieel vast actief te worden verantwoord en worden zogenaamde anterieure overeenkomsten voortaan onder overlopende activa en passiva gerubriceerd. Deze verschuivingen zijn onderstaand separaat weergeven

(bedragen x € 1.000)

Voorraad

31-12-2016

1-1-2016

Stelselwijziging

31-12-2015

Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar:

Grondexploitaties in voorbereiding

                 -  

                  -  

                 -6.918

          6.918

Exploitatieovereenkomsten in voorbereiding

                 -  

                   0

                   2.354

         -2.354

  - niet in exploitatie genomen bouwgronden

                 -  

                   0

                 -4.564

          4.564

  - overige grond- en hulpstoffen

                 -  

                 -  

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

        15.157

        13.674

                   4.562

          9.112

Voorziening gebiedsontwikkeling

         -4.785

         -6.136

                          -  

         -6.136

Gereed product en handelsgoederen

          7.289

           7.722

                          -  

          7.722

Totaal

        17.661

        15.260

                 -2

        15.263

Toelichting
Het saldo van de voorraden heeft betrekking op de complexen van het grondbedrijf en daarnaast terreinen en enkele panden. De mutaties worden in onderstaande tabel en op het programma Grondzaken en Gebiedsontwikkeling nader toegelicht. Ook zijn nadere specificaties van de vermeer- en verminderingen te vinden in paragraaf 3.7 Grondbeleid.

De aard en omvang van de waardeverminderingen op de complexen wordt ook nader toegelicht in het  MPG 17.1 wat separaat wordt gepubliceerd.

(bedragen x € 1.000)

1-1-2016

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2016

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

         13.674

         9.679

          -8.196

         15.157

Voorziening gebiedsontwikkeling

          -6.136

            1.350

          -4.785

Gereed product en handelsgoederen

            7.722

              -434

            7.289

Totaal

         15.260

       11.029   

          -8.630

         17.661

(bedragen x 1.000)

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2016

Geraamde kosten 2016 t/m eindjaar

Geraamde opbrengsten 2016 t/m eindjaar

Geraamd eind-resultaat

Contante waarde
1-1-2017

Grondexploitaties

15.157

94.667

-103.739

6.085

4.691

Voorziening

-4.785

Totaal

10.372

94.667

-103.739

6.085

4.691

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma grondzaken en gebiedsontwikkeling in paragraaf 2.6 en de paragraaf 3.7 grondbeleid.