15   Borg- en garantstellingen

(bedragen x € 1.000)

Risico categorie

Portefeuille

Restant Hoofdsom 31-12-15

Mutatie 2016

Restant hoofdsom 31-12-16

Aantal 2015

Aantal 2016

Woningbouw incl. WSW

836.002

-35.770

800.232

129

121

Totaal categorie 1

836.002

-35.770

800.232

129

121

Milieu (HVC)

52.850

1.647

54.497

1

1

Woningbouw excl. WSW

11.413

-2.109

9.304

6

3

Ziekenhuis

14.132

-2.447

11.685

6

5

Zorg

5.027

-265

4.111

10

8

Totaal categorie 2

83.422

-3.175

79.597

23

17

Divers

15.787

11.202

26.989

12

10

Sociaal

623

-391

232

5

4

Sport

1.788

-172

1.616

19

18

Totaal categorie 3

18.198

10.639

28.837

36

32

Eindtotaal

937.622

-28.306

908.666

188

170

Toelichting

In het boekjaar 2016 is het totaal aan borgstellingen nagenoeg ongewijzigd. Verreweg de grootste borgstelling is afgegeven met betrekking tot woningbouwsector. Hiervan is ultimo boekjaar 800 mln. In het kader van WSW leningen. Van deze 800 mln. Is Zaanstad "achtervanggemeente". Hierbij kan (theoretisch gezien) Zaanstad tot maximaal 50% van dit bedrag aangesproken worden. Tevens staat de gemeente voor ruim 50 mln. borg bij HVC en is onder de categorie "Divers" de borgstelling voor RON NV opgenomen. De mutatie 2016 komt voort uit RON NV waar ultimo boekjaar 2016 onder restant hoofdsom 17 mln. is opgenomen dat Zaanstad per saldo borgstaat rekeninghoudend met contragarantie.
Door deelwaarneming/uitvraag over 2015 bij diverse instellingen zijn op onderdelen kleine afwijkingen ontstaan tussen de stand van 31-12-15 bij de jaarrekening 2015 en de stand 31-12-2015 bij de jaarrekening 2016.