5      Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

(bedragen x 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Vorderingen op openbare lichamen

23.123

20.695

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

5.995

7.893

Overige vorderingen

15.607

15.775

Overige uitzettingen

0

2

Totaal

44.725

44.365

Toelichting
Bovenstaande tabel geeft inzicht in de kortlopende vorderingen die de gemeente heeft.
Het totaal ad € 44.725 (2015: € 44.365) is uit te splitsen in:

  • Vorderingen op openbare lichamen: Dit betreft voornamelijk een vordering op de belastingdienst van ruim € 22,3 mln. (2015: € 19,7 mln.) in het kader van het BTW-compensatiefonds (BCF) en regulier BTW-aangifte. Daarnaast is nog een saldo van € 749 op overige overheidslichamen te vorderen (2015: € 706);
  • De Rekening Courant verhoudingen met niet financiële instellingen betreffen de posities met SVN en Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) voor in totaal € 6 mln..
  • De overige vorderingen, waarop uit hoofde van voorzichtigheid een voorziening voor oninbaarheid op in mindering is gebracht, betreffen private vorderingen en vorderingen in het kader van inning van onder meer belastingen, bouwleges en de Participatiewet. Het totaal aan voorzieningen voor de drie vorengenoemde categorieën bedraagt € 10,3 mln. (2015: € 10,2 mln.).